Diskusija wužywarja:Tlustulimu/Archiw20080619

Aktive Diskussionen

pśedłogej kraj a stat

Pśiedłogu "kraj" som wobźěłał hyšci kak dsbwp jo była na meta (pśed inkubatorm) a mój dolnoserbski jo był zakładny (na pśikład: som njeznał nominatiwa słowa "mě"). Budu nowe boki źěłaś z pśedłogom "stat" a stare pśestajaś z "kraj" na "stat". Myslim, až pśedłoga "stat" jo lepša a trjeba jeje wužywaś město pśedłogi "kraj". Njewěm kak to zjadonośiś, kak pśestaju wšykne natawki to pśedłogu "kraj" wulašuju. Pe7er 17:56, 4 februara 2008 (CET)

Źěkujom se za twóje korektury pśedłogi {{stat}}. Zjadnośenje dweju nastawkow jo pitśku nabejne dla stawiznow (w pówjerchu "wersije a awtory") nastawkow. Dejm nastawk wót tom pytaś? Jano wěm, až dajo nastawk w nimskej wikipediji, ale wšak njerozmějoš Nimšćinu. Snaź dajo engelski nastawk. Mimo togo toś to zjadnośenje njejo chwatne. Póstrowy --Tlustulimu 20:59, 4 februara 2008 (CET)

Wužywaŕ:CommonsDelinker/summary-I18n atd.

Dokulaž nic górnoserbski njeznajo, som to hyści raz pśestajił z engelskeje rěcy. Jano zmólki mógu byś. postrowy Pe7er 21:19, 20 februara 2008 (CET)

Wikipedija:Projekt za pśedłogi

Witaj, južo som dodał mě do boka Wikipedija:Projekt za pśedłogi/Wobźělniki a mam jadno pšašanje: co to jo "Wótwardowanje"? maintenance? Pe7er 18:57, 29 februara 2008 (CET)

Duchachóry wužywaŕ na Diskusija:Rólany

Witaj Tlustulimu. Něco musymy pśeśiwo tomu duchachóremu, kótarež njezmysł do nastawka Rólany zapisuje. Pišo někajki njezmysł, wósebnje wó Łužycy a železnicy. Teke Dundak jo pśecej z nim górjenje měł. Jo se teke cesto na Internecach sćaklił. Wopisanje wó njom namakaš na J budissin/Lisson. Tam jo teke lisćina IP-adresow, kótarež wón wužywa. Som teke južo J budissinoju napisał, ale ten ani móžnosć njewiźi, jogo wótbyś. Móžomy jogo blokowaś? Póstrowy, --Michawiki 20:54, 1 měrca 2008 (CET)

Witaj Michawiki. Pśed jadnej góźinu som nastawk Rólany pśeśiwo wobźěłanju IP-adresow šćitał. Ale rowno som na stronje http://www.ping.eu pśez dolny wótkaz wót specialnego boka "Wužywarske pśinoski" (Specialne:Pśinoski/87.160.164.225) wuslěźił, až jo adresa T-Online. Togodla blokowanje jo problematiske, dokulaž pśecej druge wužywarje toś tu adresu wužywaja. Dejm jogo za někótare góźiny blokowaś? Pótom móžomy jogo cajk zrumowaś. Póstrowy --Tlustulimu 21:19, 1 měrca 2008 (CET)
Něnto ma adresu 87.160.134.245, kótaraž teke jo adresa T-Online. Dejm teke za někótare góźiny blokowaś, aby zrumowaś mógli? Póstrowy --Tlustulimu 21:31, 1 měrca 2008 (CET)
Witaj tlustulimu. Njewěm, lěc to pomoga. Som nastawk Rólany južo wěcej razow rewertěrował, ale pišo swój njezmysł kuzdy raz nutś. --Michawiki 22:02, 1 měrca 2008 (CET)
Som rowno wiźeł, až sy za ten nastawk IP-adresy blokował. Naźejajmy se, až se njepřizjawja. Póstrowy, --Michawiki 22:38, 1 měrca 2008 (CET)

Witaj Michawiki. Jolic ten duchachóry by tak zwažny samo pśizjawiś se, pótom to ga jo pśepšosba za mnjo blokěrowaś take konto. Póstrowy --Tlustulimu 19:45, 4 měrca 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu. Myslim, až wón wě, cogodla se njepśizjawja. Gaž konto blokujoš, wobźěłujo zasej anonymnje. Póstrowy, --Michawiki 20:26, 4 měrca 2008 (CET)
Witaj, myslim až wužywaŕ, kótaryž zarodki wo zeleznicach pišo wndalizma njecyni. Móžo won se dolnoserbskeje rěcy wuknjo? Móžo by jogo nimski spšašaś až won co lepjej dolnoserbski znaś a buźo swóje zarodki korigěrował. Pe7er 19:20, 14 apryla 2008 (CEST)

Generelne blokowanje IP-adresow

Witaj Tlustulimu. Naraźujom, až blokuješ wšykne IP-adresy. Njamam lušt stawnje kontrolowaś, což toś ten idiot jo zasej fabricěrował. Tuchylu wobźěłujo zwězkowe kraje. Chtož co pórědnje sobu źěłaś, móžo se pśizjewiś. A glědaj raz how. Póstrowy, --09:20, 4 měrca 2008 (CET)

Witaj Michawiki. Myslim se, až to dla techniskich pśicynow bóžko njejo móžno za administratory blokowaś globalnje wšykne IP-adrese. Za to by trjeba změna konfiguricije serwera. Ale rowno som 130.149.174.26 blokował za jaden mjasec. Mam teke šćit wše nastawki wó zwězkowych krajach daś, aby móžomy głuposći wótpóraś mógli? Póstrowy --Tlustulimu 18:43, 4 měrca 2008 (CET)
Witaj Tlustulimu. Problem jo, až IP-adresy su dynamiske a wón ma togodla pśecej drugu. Ja by za to, až wón njemóžó žedne nastawki wobźěłaś. W nastawkach wó zwězkowych krajach až doněnta nic wjele njezymsła pišo, dokulaž głownje wobrazy nutś staja. Ale, což hyšće njejo, móžo hyšći byś. Ale móžomy jogo pó jogo wobźěłanjach blokowaś. Jogo stil jo k njepśepóznašeju. Póstrowy, --Michawiki 20:19, 4 měrca 2008 (CET)
Witaj Tlustulimu. Šćitaj pšosym nastawki zwězkowych krajow. Wupytaj jaden nastawk, tam jo nawikašćik ze wšymi zwězkowymi krajami. Kuždy raz změnja nastawk znowego. Wutšobne póstrowy, --Michawiki 11:06, 5 měrca 2008 (CET)
Witaj Michawiki. Rowno som wšykne nastawki wó zwězkowych krajach šćitał. Maš lušt pśedłogu z górnoserbskeje wikipedije do tudejšeje pśedłogu Pśedłoga:Infokašćik zwězkowy kraj portěrowaś? Póstrowy --Tlustulimu 20:15, 5 měrca 2008 (CET)
Witaj Tlustulimu. Źěkujom se śi. Naźijam se, až mamy něnto chylu pokoj. Ale bójam se, až wón napóra druge nastawki. -- Hm, kak wjele pódpśedłogow ma toś ta pśedłoga? ;-). Jo. Ale źinsa nic wěcej. Póstrowy, --Michawiki 20:32, 5 měrca 2008 (CET)
Witaj Michawiki. Mjenjowana pśedłoga ma žedne podpśedłogi, ale wužywa někótare pomocne pśedłogi, kótarež teke se wót dalšych pśedłogow wužywaja. Njejo wažno, až źinsa nic wěcej buźoš ju portěrowaś. Jano jo wažno, až něnto mamy móžnosć wótpóraś głuposći duchachórego z nastawkow. Póstrowy --Tlustulimu 20:57, 5 měrca 2008 (CET)
Witaj Tlustulimu. Som rowno na #wikipedia-hsb z Dundakom chattował. Jo range-block pśiraźił, pótakem blokowanje wobkruha IP-adresow. Wón měni to pomaga. My mógli z IP-cysłami 130.149.174.* (TU Barliń, glědaj J budissin/Lisson) zachopiś. Teke Dundak znajo toś tu seriju. Tuchylu RL swóju wobuzu na diskusijnych bokach zwězkowych krajow wótpušća. Póstrowy, --Michawiki 00:05, 6 měrca 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu. Jo móžno, cełe wobcerki IP-adresow blokowaś. W paźe 130.149.174.X jo RL praktiski wšykne 256 adresy wužywał, pótakem móžoš 0/24 blokowaś za, gronimy, jaden mjasec. Tšach, njewobźělenego wuzamkaś, jo w našej małej Wikipediji skerjej snadnučki ;-) To glěda pon ak slědujuce: [1]. Dobry tool, kenž take wobcerki woblicujo, jo Rangeblock-Calculator. Software pśijmujo blokowanja až do 0/16. Wutrobne póstrowy --Dundak 21:21, 6 měrca 2008 (CET)

Pśidank: [2] :-) --Dundak 21:36, 6 měrca 2008 (CET)

Źěło za administratora

Luby Tlustulimu, buź tak dobry a wulašuj z nastawka Serbski rozgłos wšykne wersije kenž su nowše ako te wót 13. januara. RL jo tam z bokow RBB wótpisał. To musy wen, teke ze stawiznow. Cogodla njejo to pópšawem dotychměst nichten wumarkował? Źěk a póstrow --Dundak 12:31, 7 měrca 2008 (CET)

Ja som se toriś dał, dokulaž nimski tekst běšo bźez zmólkow. W normalnem paźe wiźu ned, gdy RL běšo na źěle. Howac jo ako jogo dolnoserbšćina take teke jogo nimšćina radnje špatna. Póstrowy, --Michawiki 18:45, 7 měrca 2008 (CET)
Witaj Dundak. Rowno som wšykne wersije pó 13. januara wótpórał. Som tak cynił:
  • Som cyły nastawk lašował.
  • Som markěrował wšykne dobre wersije za wobnowjenje; toś až do 13. januara 2008.
  • Som nastawk z 6 wersijami nawrośili.
Jolic ta wašnja jo dobra, piš pšosym mě. Mimo togo som do komentara za wobnowjenje URV pisał, dokulaž njejsom wěźeł, co móžom tam pisaś. Póstrowy --Tlustulimu 20:30, 7 měrca 2008 (CET)
Witaj Tlustulimu. Pišu hornjoserbsce, to dźe spěšnišo. Tak je prawje. Za dlěše stawizny móžeš sej tež bookmarklet (Check all checkboxes) wutworić ze sćěhowacym wobsahom:

javascript:for (i=0; i<document.forms.length; i++) { for (j=0; j<document.forms[i].elements.length; j++) { f= document.forms[i].elements[j]; if (f.type == 'checkbox') f.checked= true; } } void 0

z tym so wšitke wersije awtomatisce nakřižuja a dyrbiš „kontaminowane” wersije jeno hišće z ruku wotwolić. Luby postrow --Dundak 20:39, 7 měrca 2008 (CET)
Dundako, dźakuju so za twoje pokiwy. Mam hišće prašenje: Kak móžu tutón bookmarklet składować? Wužiwam jako browser Firefox 2.0.0.12 pod Windows XP z SP 2. Postrowy --Tlustulimu 20:48, 7 měrca 2008 (CET)
Zapołožki->Zapołožki organizować a w zrjadowaku zapołožkow potom „nowa zapołožka” kliknyć a code do adresoweho pola zasunyć. Mam serbski FF – hajhaj, Michawiki ;-) – tohodla mjena němskich menijow njeznaju. --Dundak 22:12, 7 měrca 2008 (CET)
Lesezeichen->Lesezeichen-Manager a potom na gratowej lajsće "Neues Lesezeichen..." --

@Dundak: Sym słyšał, zo maš dospołnje serbski powjerch za swój Mac. Něhdźe sym čitał, zo po wšěm zdaću je KDE-emulaciju za Mac. Abo je to jenož Firefox? Postrowy, --Michawiki 23:05, 7 měrca 2008 (CET)

wheels

sorry for the delay. Yes, all "ON WHEELS" accounts belong to a multi-wiki vandal, he creates many similar names on many wikis, and then start moving pagenames to vandal titles. Drini 18:27, 8 měrca 2008 (CET)

Naš pśíjaśel zasej na źěle

Witaj Tlustulimu. Naš píjaśel je zasej na źěle, glědaj nastawk Durin. Póstrowy, --Michawiki 11:41, 9 měrca 2008 (CET)

Internecy

Witaj Tlustulimu. Glědaj raz do Internec, diskusijny forum-->Computer a Internet-->Serbska wikipedia. Tam jo se naš "pśijaśel" RL pśeśiwo Dundakoju sćaklił. Ten typ jo wopšawdu duchachóry. Póstrowy, --Michawiki 14:42, 9 měrca 2008 (CET)

Pśedłoga:Infokašćik Město

Myslim, až "gmejnski kluc" móžna dodaś ako opcijonalny parameter, dokulaž wón jano za nimske, awstriske a šwicarske města jo. Njewěm kake druge parametry hyšći dodaś pśedłoga ma južo jich wjele. Žycym glucnych jatšow! Pe7er 20:03, 21 měrca 2008 (CET)

Diskusija:Serby

Kara Tlustulimu!

Mi nivelo de sorabaj lingvoj estas ankaŭ nebona kajmi konas ilin preskaŭ nur pasive :( Mi tradukis la tekston en Esperanto, se vvi volas, traduku ĝin :)
"Antaŭ nelonge mi vidis televizian disaŭdigon pri la minaco de soraba kulturo, ĉar Germananoj ne volas doni monon por viajn instituciojn, sed tiu ĉi artikolo atestas, ke tio ne estas la sola kaŭzo, hmm? Tiom da jarcentoj vi gardis la lingvon kaj nun la katastrofo? Vi ne kapitulaĉos, ĉu ne? Mi deziras ĉion bonan!"
Bedaŭrinde, mi faras erarojn ankaŭ en Esperanto, ĉar mi ne parolis en Esperanto tiel longe!!! ;-) Timpul 18:12, 31 měrca 2008 (CEST)

Hallo Tlustulimu, kannst Du mal bitte Wobraz:Wiki.png sperren schützen? Das ist Voraussetzung, bevor es als Logo eingeführt werden kann. Danke! Angr 21:34, 3 apryla 2008 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Falls du nicht weißt, worum es geht, ich hatte vor meiner unfreiwilligen Internetenthaltsamkeit :-( Thogo gebeten, dafür zu sorgen, dass das niedersorbische Wiki-Logo links in der Ecke ist, wie bei allen Wikipedias: siehe meine Diskussionsseite. Der dazugehörige Bug ist 13416. Póstrowy, Michawiki 00:48, 4 apryla 2008 (CEST)
Witaj Angr a Michawiki. Ich habe die Grafik gerade geschützt, sodaß das Logo jetzt ersetzt werden kann. Póstrowy --Tlustulimu 18:56, 4 apryla 2008 (CEST)

Hallo. Jetzt funktioniert das neue Logo. Danke schön und viel Grüße --Tlustulimu 21:03, 15 apryla 2008 (CEST)

Fajn. Tlustulimu, myslim, až druge logo w powitańskim teksće wěcej njetrjebamy. Wěš popšawem, až toś ten powitański tekst jo cysty tekst a nic pśedłoga? Póstrowy, --Michawiki 21:17, 15 apryla 2008 (CEST)
Dobry źeń, Michawiki. Rowno som zbytne logo z powitańskego teksta wótpórał. Toś ten powitański tekst jo cysty tekst, ale slědujuce kašćiki maju wopśimjeśa z pśedłogow. - Mimo togo dolnoserbšćina cyni rozdźěl mjaz instrumentalom (m./n. na -im/ym, f. na -eju) a lokatiwom (m./n. na -em/-om, f. na -ej) adjektiwow w singularje. Ale to teke wótergi zabydnu. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 10:16, 16 apryla 2008 (CEST)

Engelšćina atd.

Witaj, za mnje lepša jo froma "germański", kak formy "słowjański", "afrykański", "póryński" atd. Kake stej na pśikład formy za nimske "slawische" a "romanische" w starostowem słowniku? W słowniku online stej: słowjański a romaniski. Pe7er 20:06, 18 apryla 2008 (CEST)

Witaj a źěkujom se za twójo wótegrono. Za "slawisch" w starostowem słowniku jo forma słowjański a za "romanisch" jo romaniski a romański. Ale forma romański jo ako zestarjona markěrowana. Póstrowy --Tlustulimu 10:31, 19 apryla 2008 (CEST)

Wótkaz "Donate" w nawigaciji

Witaj Tlustulimu. Mamy hyšći problem z wótkazom "Donate" w nawigaciji. Jo hyšći njepśełoženy. Toś ten wótkaz pśiźo nejskerjej wót Wikimedia Foundraising. Móžoš jen manuelnje změniś? "Donate" jo dolnoserbski pósćiś. ´Zěkujom se, --Michawiki 18:17, 29 apryla 2008 (CEST)

Witaj Michawiki.   jo se wótbył Póstrowy --Tlustulimu 18:59, 29 apryla 2008 (CEST)
Zurück zur Benutzerseite von „Tlustulimu/Archiw20080619“.