HTML (eng. Hyper Text Markup Language) jo na teksće bazěrowana, wóznamjenjeńska rěc za zwobraznjenje wopśimjeśow kaž teksty, wobraze a wótkaze w dokumentach. HTML-dokumenty su bazy za World Wide Web a se z pomocu seśowego wobglědowaka pokaza. Mimo wopśimjeśow, kótarež se z browserom pokazuju, HTML teke wopśimjejo dalšne pódaśe w formje Meta-informacijach, kótarež na pś. informěruju we teksće wó wužywanej rěcy abo wó awtorje boka, abo wopśimjeśe boka zhornu. Wóznamjenjeńska rěc bu wót World Wide Web Consortium (W3C) až do wersije 4.01 dalejwuwiwana a se ma něnto pśez XHTML narownowana.

HTML bu w lětu 1989 wót Tim Berners-Lee na CERN w Genfje zrědowana.

 • HTML (bźez wersijowego cysła, 3. nowembra 1992): prawersija, kótaraž se jano na teksće orientěrował. Weblink
 • HTML (bźez wersijowego cysła, 30. apryla 1993): K tekstoju se mimo atributam kaž tucnego abo kursiwnego zwobraznjenja teke integracija wobrazow pśidało.
 • HTML+ (Nowember 1993) Planowane rozšyrjenja, kótarež se do pózdźejšych wersijow pśidali, ale njebu ženje kaž HTML+ rozžohnowane. paper/hatmlplus.html|Weblink
 • HTML 2.0 (Nowember 1995): Ta z 1866 definěrowana wersija zawjedujo mjaz drugim formularsku techniku. Status toś togo standarda jo „HISTORIC“. Teke pśedchadnicy su zastarske.
 • HTML 3.0: Wersija njebu oficialěrowana, dokulaž wóna z zawjedowanim Netscape-Browsera we wersiji 3 južo pśed publicěrowanim jo była zastarska.
 • HTML 3.2 (14. januara 1997): Nowa w toś tej wersiji jo była młogolicbny Features kaž tabele, tekstowy běg wokoło wobrazow, zapśijeśe z Applet.
 • HTML 4.0 (18. decembra 1997): Z toś tej wersiju buchu teke Stylesheety, skripty a frame zawjedne. Teke su rozdźělenje do Strict, Frameset a Transitional se wótměwało. 24. apryla 1998 se wudawa pitśku korigěrowana wersija toś togo standarda.
 • HTML 4.01 (24. decembra 1999): Narowna HTML 4.0 z wšakimi, małymi korekturami. Jo slědna HTML-wersija.
 • XHTML 1.0 (26. januara 2000): Nowoformulěrowanje HTML 4.01 z pomocu z XMLa. 1. awgusta 2002 se wobźěłowana wersija wuda.
 • XHTML 1.1 (31. maja 2001): Pó tym až XHTML bu do modulow rozdźělowana, bu z XHTML 1.1 strikta wersija definěrowana, pśi kótarejž z HTML 4 zawjedne warianśe Frameset a Transitional wótpadnjetej.
 • XHTML 2.0 (zjawne nacerjenje): Tuta wersija wěcej njebazěrujo na HTML 4.01 a zawjeźe někotare nowe tagsy, na pś. <nl> za nawigaciske lisćiny. Rozdźělenje wuznamjenjowanja a stila se ma w toś tej wersiji dokóńcyś.

HTML-struktura

wobźěłaś

HTML-dokument wobstoj z tśi wobłukow:

 1. Dokumenttypoweje deklaracije cełego na zachopjeńku dataje, kótaraž wužywanu DTD pomjenjujo, na pś. HTML 4.01 Strict,
 2. HTML-głowy (head), kótaraž pśedewšym techniske abo dokumentariske informacije wopśimjejo, kótarež nic direktnje w seśowem wobglědowaku widne su a
 3. HTML-śělesa (body), kótarež wopśimjeju informacije, kótarež se maju pokazowaś.

Pótakem wupada bazowa struktura webstrony pó slědujucej šemje:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Titel webstrony</title>
<!-- Ewtl. dalšne głowne informacije -->
</head>
<body>
Wopśimjeśe webstrony
</body>
</html>

Glědaj teke

wobźěłaś