Kurdistan jo teritorium, źož su žywe Kurdy. Wóne su žywe we wěcej statach Bliskego pódzajtša.

Kurdistan
Rozšyrjenje Kurdistana a teritorialne pominanja w běgu historije
Sedlišćowe strony Kurdow pó CIA 2002 (njejo gronjone lěc su wětšyna abo mjeńšyna na teritoriumje)

Eksterne wótkazeWobdźěłać