Pomoc:Kak nowy bok spisaś

Pomoc


Wikipedija: Kuždy móžo awtor nastawka byś!
Napiš mě:
a klikń na Bok załožyś


Jadno z wužywarskich pomocnych pšawow, kótarež daju se za wužywarsku kupku nastajiś, jo "bok załožyś", pšawo nowy bok załožyś. Wiki móžo na pśikład wšym wužywarjam, kótarež njejsu blokěrowane, toś to pšawo zarucyś abo jano tym, kótarež su pśizjawjone.

Wobźěłowański bok ma wótkaz za wobźěłowańsku pomoc. Za powšykne wobźěłowanje a drobnostki wó wopisowańskej rěcy (markup language), glědaj Wikipedija:Boki wobźěłaś. Jolic coš eksperimentěrowaś, wužyj nejpjerwjej Grajkanišćo.

Kuždy, teke ty, móžo toś te pomocne boki spisaś a nejskerjej smějoš sedło wobźěłaś, kótaruž se rowno woglědujoš. Zapiš jano titel górjejce do zapodawańskego póla, klikni na Bok załožyś a zachop pisaś. Ty by měł snaź wótkaz k nastawkoju w pśiswójźbnem boku załožyś; wótkaz dosega, aby se bok załožył! Nowe boki daju se teke załožyś, gaž slědujoš wótkazoju k njeeksistěrujucemu bokoju a mimo togo wobźěłowański bok se wocynja. Glědaj dołojce Bok z URL zachopiś.

Powšykne zasadyWobdźěłać

 • Pytaj, lěc něchten jo spisał pódobny bok, nježli až napórajoš taki bok. Wubjeŕ titel kradosćiwje.
 • Pśeglědaj konwencije wó projekśe, na kótaremž źěłaš, na pś.:
  • mjenjowe konwencije; glědaj teke Pomoc:Mě boka.
  • lěc wěsty bok jo wopšawnjony; snaź jo lěpjej, tekst pśiswójźbnemu bokoju pśidaś (pśedewšym, jolic tekst njejo wjelgin dłujki); ten bok dajo se teke pózdźej źěliś, gaž jo narosł.
  • rozpokazanje wó spisowanju dobrego nastawka nastupajucy stil, wopśimjeśe a formatěrowanje. Za projekt Wikipedija glědaj na pś. Wikipedija:Kak wuběrny nastawk spisaś.
 • Mjaztym až spisujoš bok a nježli až jen składujoš, pśekontrolěruj wótkaz Wótkaze na toś ten bok na wobźěłowańskem boku. Zgłosuj nowe wopśimjeśe z wobstojecymi wótkazami, změń nowy titel abo pśiměŕ druge wótkaze.
 • Jolic nic tam wótkazujo, jo bok izolěrowany. Wótkaze na njen muse se drugim bokam pśidaś.

Bok z wótkaza abo pó pytanju zachopiśWobdźěłać

Aby zachopił nowy bok, móžoš na wótkaz k nowemu bokoju kliknuś. To wjeźo tebje do wobźěłowańskego modusa njeeksistěrujucego proznego boka, kótaryž śi dowólujo napóranje nastawka. Mogło byś, až njejo móžno, nowy bok załožyś, jolic njejsy pśizjawjony. To płaśi pśedewšym za angelsku Wikipediju. Drugi nałog, aby se nowy bok zachopił, jo pśewjeźenje pytanja za nowym titelom z tłocaškom Nastawk. Gaž pytanje njenamakajo nic, klikni na cerwjeny tekst w smužce "Napóraj bok "(cerwjeny tekst)" na toś tom wikiju!".

Wótkaze k njeeksistěrujucym bokam su zwucone. Załožuju se typiski ako pśigótowanje na załoženje boka a/abo aby drugich luźi pozbuźili, aby to rowno tak cynili. Wótkaze jano njegóźe se za nawigaciju, ale pokazuju teke luźi na nowy bok (tych, kótarež cytaju pśiswójźbny bok a teke tych, kótarež wobglěduju pśiswójźbny bok). Wótkaze nowego boka pópšawem njejsu slěpe, tak dłujko ako mě identificěrujo wótglědane wopśimjeśe. Wótkaz nowego boka z "wopacnym" abo wopak napisanym mjenim abo, kótaryž wótkazujo na ten same wopśimjeśe, kótarež jo južo pód drugim mjenim, jo "slěpy", ale w hynakšim zmysle.

Wótkaze nowych bokow typiske hynac wuglědaju nježli wótkaze k wobstojecym bokam. We wótwisnosći wót nastajenja wužywa se druga barwa abo pšašak. (Wótergi wótkaze k nowym bokam pomjenjuju se "cerwjene wótkaze", to jo jadna móžnosć zwobraznjenja z nastajenjow). Wótkaze k njewobstojecym bokam napóraju se z [[Mě nowego boka]] z wikieditora. (W tom paźe by se prozny bok "Mě nowego boka" załožył).

Wě se, až móžoš teke sam wótkaz załožyś, w pśiswójźbnem boku, w indeksowem boku abo na swójom wužywarskem boku. Móžo wšak lěpjej byś, až cakaš ze załoženim wótkazow až pó załoženju nowego boka, pśedewšym jolic nowy wótkaz jaden narownujo, kótaryž wjeźo k wobstojecemu bokoju. W tom paźe załož wótkaz, ale klikni na Pśeglěd město na Bok składowaś. Z pśeglěda kliknjenje na nowy wótkaz załožujo nowy bok (bźez aktualizěrowanja pśisłušnego boka).

Bok pśez URL zachopiśWobdźěłać

Wužywanje adresoweje lejstwy, aby URL k nowemu bokoju zapodał, jo lažki nałog, aby se załoženje nowego boka zachopiło. Hyšći lažčej jo wobźěłowanje źěla URL z mjenim boka za eksistěrujucy bok. Pśez wužywanje URL za nowy bok se standardna powěźeńka 'žeden nastawk' pokazujo (glědaj MediaWiki:Noarticletext). Standardny bok ma zwucony wótkaz "Toś ten bok wobźěłaś", kótaraž dajo se wužyś, aby se wopśimjeśe pśidało. Wótkaz Interwiki k njeeksistěrujucemu bokoju wunjaso ten samy rezultat, ale njepśiraźijo se.

Prozny bok załožyśWobdźěłać

Nowy bok rozeznawa se wót proznego boka: slědny z njeju ma bokowu historiju. Ale załoženje nowego boka jo rowno tak ako wobźěłowanje proznego boka, snaźkuli nowy bok zwobraznjujo tekst z MediaWiki:Newarticletext (kótaryž móžo pó projekśe wariěrowaś).

Pśi góźbje jo wužytnje, prozny bok załožyś - aby se na pśikład pśedłoga tak cyniła, aby se, we wótwisnosći wót někakego parametra, pak standardny tekst pak teke pśidatny tekst zwobraznił. To se stawa pśez wužywanje drugeje pśedłogi, kótarejež mě jo parameter; jadna wersija drugeje pśedłogi wopśimujo pśidatny tekst, druga wersija jo prozna. Glědaj Pomoc:Rozšyrjene pśedłogi#Opcionalny_tekst.

Aby prozny bok załožył, składujśo bok z wikitekstom __END__. Toś ten kod njebuźo se składowaś, wobija se jano, až system wótpokažo, aby se prozny bok załožył. Alternatiwnje móžoš nejpjerwjej njeprozny bok załožyś, na pś. z jano jadnym znamješkom a wobźěłaj bok pótom, aby k proznemu bokoju cynił. Bok z jadneju proznotu abo někotarymi proznotami na kóncu, inkluziwnje bok, kótaryž wopśimujo jano jadnu proznotu abo někotare proznoty, njejo móžno.

Bok z pomocu dalejpósrědnjenja k pód- abo nadbokoju załožyśWobdźěłać

Móžoš dalejpósrědnjenje wužyś, aby bok załožył a rozšyrjanju naraźił.

Tekst z drugeje wobźěłowańskeje wokoliny wužyśWobdźěłać

Lěcrownož zasunjenje eksistěrujucego teksta do wikija cesto jo nejjadnorejšy nałog, aby zachopił, coš snaź tekst z Worda abo HTML do wiki markup konwertěrowaś.

Załoženju boka zajźowaśWobdźěłać

Pópšawem njejo móžno bok pśeśiwo załoženju šćitaś, ale móžoš bok ze standardnym tekstom ako na pś. w w:en:Template:Deletedpage a toś ten bok šćitaś. Źiwaj na to, až se wužywa wótergi terminologija ako Toś ten bok njeby se měł załožyś., lěcrownož bok za system eksistěrujo.

Specifiska pomoc za WikipedijuWobdźěłać

Jano pśizjawjone wužywarje mógu tuchylu nastawki we Wikipediji załožyś. Druge wužywarje dostanu powěźeńku, kótaraž jich informěrujo, až njesměju nowy bok załožyś. Jolic se śi to stanjo, maš tśi opcije:

 • Móžoš se pśizjawiś, jolic južo maš konto.
 • Móžoš pśez kliknjenje na "Konto załožyś abo se pśizjawiś" górjejce napšawo na kuždem boku konto załožyś.
 • Móžoš Wikipedija:Nastawki za załoženje za někogo powěźeńku zawóstajiś, aby nastawk na zakłaźe informacijow, kótarež sy pódał, załožył. Móžoš pótom nastawk wobźěłaś, gaž jo załožony.

Eksistěrujucy nastawk móžo kuždy wobźěłaś.

Za dalšnu pomoc, glědaj Wikipedia:Cheatsheet za lisćinu zakładnych pśikazow abo na boku pomocy za dopołnu lisćinu pomocnych nastawkow.