SDAJ (nimski Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, serbski Socialistiska nimska źěłaśeŕska młoźina) jo marxistisko-leninistiski młoźiny zwězk a tradicionelnje pśijaśelski zwězana z stronu DKP. Dalej stoje zwězk zjadnośeństwu Zjadnośeństwo pśegónych nacirežima - zwězk antifašistow a antifašistkow (VVN-BdA) a asociaciji Asociacija marksistiskich studěrujucych (AMS) blisko. Załožeńske datum jo 5. maja 1968.

Logo SDAJ

wopśimjeśowy profil

wobźěłaś

Organizacija SDAJ zastupi cełkowne zajmy młodych źěłaśerjow a wukniki. Politiske śěžyšćo jo politika za źěłaśeŕsku młoźinu. Drugi temowe kampanje su antikapitalistiske, antifašistiske a antimilitaristiske źěło.

SDAJ pomina cełkownu šulu, klasowu wjelikosć wót maks. 20 wukniki gaž teke wótpóranje głowowim censuram.

Organizaciska struktura

wobźěłaś

Cłonki su mjazy 14 a 30 lět stare a póznaju se k statutam pśichod nej papjerje SDAJ (Zukunftspapier der SDAJ) jogo programatiski zakład. SDAJ ma wokoło 600 cłonkow.

SDAJ rozrědowa se do městnych kupki, wokrejsnych zwězkow a krajnych zwězkow.

Swójske medije

wobźěłaś

Pódla zwězkodalokego magacina Position (Pozicija) jo hyšći dalšny regionalnych nowinow a akcijnych nowinow, kak na pśikład Basta! w Berlinje, Aufschrei (zakśik) w Rostocku abo Kontra w Bayerskej.