Diskusija wužywarja:Tlustulimu/Archiw20080330

Thema hinzufügen
Aktive Diskussionen

Wó administartorach

Witaj. Móžom byś administratorom, jano trjeba nam wěcej ako jaden administrator. Pe7er 17:45, 16 januara 2008 (UTC)

Witaj, Pe7er. Jolic trjebamy wěcej ako jaden administrator, to móžom ga take kandiděrowaś. Dajo-li juž bok za to? Mimo toho juž mam někotare nazgónjenja z górnoserbskeje wikipedije. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 18:05, 16 januara 2008 (UTC)
Witaj, Pe7er, witaj Tlustulimu. Myslim teke, až trjebamy wěcej ako jadnogo administratora. Myslim hyšći na Neplu, dokulaž jo Serb a mimo togo myslim, až Pe7er a wón běštej nejaktiwnjejšej ako dsbwp běšo hyšći w Inkubatorje. Póstrowy, --Michawiki 18:55, 16 januara 2008 (UTC)
Witaj Tlustulimu. Chto cyni póprawem wuzwólonych administratorow k administratoram? To groni, chto dajo jim pšawa administratora? Póstrowy, --Michawiki 14:09, 22 januara 2008 (UTC)
Witaj Michawiki. To cyni běrokrat. Dokulaž hyšći njedajo běrokrat how, musymy se na Meta pšašaś. Snaź, pšašamej se raz Dundaka wó detajle. - Mam ga swóju instalaciju softwara wikipedije a tam dajo běrokrat, kótaregož som za cas instalacije definěrował. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 15:41, 22 januara 2008 (UTC)
Witaj Tlustulimu. Thogo jo śi k adminstratoroju cynił. Glukužycenje! Póstrowy, --Michawiki 23:20, 28 januara 2008 (CET)
Witaj Michawiki. Źěkujom se za twójo glukužycenje. Póstrowy --Tlustulimu 15:21, 31 januara 2008 (CET)

Witaj-pśedłogi

Witaj Tlustulimu. Som něnt wšykne Witaj-pśedłogi cynił. Trjebamy něnt pomocne boki, až njeby wótkazy juž slěpe byli. Mimo togo musymy rozsuźiś, co buźo naš kjarcma. Hyšći som wótkaz na Kjarcmu njezměnjony (slěpy) dał. Dotychměst jo to Portal Wikipedije . Póstrowy, --Michawiki 22:29, 21 januara 2008 (UTC)

Re: Twój tekst

Źěkujom se, Tlustulimu. Móžoš mě jano powěźeś, co wóznamjenijo duž w teju sadu: Ale słowo mogu musy ó měś, duž mógu byś. (móžoš mě nimske słowo napisaś). --Derbeth talk 10:58, 22 januara 2008 (UTC)

23 lěta to dlujko. Pśepšosom zasej do Krakowa, how jo se wjele pśeměniło. Njespominom, kak jo pśed 23 lětami było, pak slědnymi lietami jo how wjele zrědowane było. --Derbeth talk 19:58, 22 januara 2008 (UTC)
Źěkujom se. Móžoš mě jano powěźeś, cogodla sy "dobry zajtšo" město "dobre zajtšo" napisał? Ja myslim, až "zajtšo" jo neutrum. --Derbeth talk 20:20, 8 februara 2008 (CET)
Maš pšawo, to jo mój zmólk dla rěcneje interferencije z nimskim słowom Morgen. Musy byś "dobre zajtšo". Źěkujom se za twóju pokazku. Póstrowy --Tlustulimu 20:34, 8 februara 2008 (CET)


Pśedłogi za wandalizm

Witaj Tlustulim. Som pśedloze Rozpšawjenje wandalizma a Wužywaŕ a bok Wikipedija:Rozpšawjenje wandalizma napórał. Pšosym wulašuj Pśedłoga:Rozpśawjenje wandalizma (how jo jano pisańska zmólka ś město š) (Toś ten njepódpisany pśinosk jo wót wužywarja Michawiki (diskusijapśinoski) --Tlustulimu 10:06, 29 januara 2008 (CET))

Witaj Michawiki. Rowno som wopak pisanu pśedłogu wulašował. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 10:06, 29 januara 2008 (CET)

Pór małych zmólkow w pśedłogach

Dobry źeń, Tlustulimu, gratulěrujom k dobyśu administratorskego statusa! Som w našych pśedłogach pór zmólkow namakał. Chto móžo wšykno do rěcha spóraś? Howko móje naraźeńka: 1) Toś togo wužywarja móžoš źe ty groniś. > Toś tomu wužywarjeju móžoš źe ty groniś. 2) Toś ten wužywaŕ nejcesćišo Firefox ako browser wužywa. > Toś ten wužywaŕ nejcesćej Firefox ako browser wužywa.

xxx) Ja pochadam z Nimskeje. Bydlim we wokrejsnym měsće Neustrelitz. Wokrejs se groni Mecklenburg-Strelitz. > Póchadam z Nimskeje. Bydlim we wokrejsnem měsće Neustrelitz. Wokrejsoju se groni Mecklenburg-Strelitz.

Rědny źeń, lubje strowi Murjarik 11:14, 31 januara 2008 (CET)

Dobry źeń, Murjarik. Źěkujom se za twóje gratulaciju a korigěrowane teksty. Juž som je do wótpowědnych pśedłogow zasunuł. Raz móžoš pśedłogu {{Wužywaŕ firefox}} kontrolěrowaś, dokulaž som teke ekwiwalent za wužywarki dodał? Póstrowy --Tlustulimu 15:37, 31 januara 2008 (CET)

MediaWiki:Edittools

Móžoš na boku MediaWiki:Edittools pustu ceru mjazy --> a <div id="specialchars" lasowaś? Pśez to je pśewjele rumu mjazy "Bok składowaś" a znamjami. --Derbeth talk 21:24, 31 januara 2008 (CET)

Dobry wjacor, Derbeth. Rowno som pustu ceru lašował. Snaź tebje feluju někótare wósebne znamješka dolnoserbšćiny abo drugeje rěcy w toś tem kašćiku? Jolic jo, napiš pšosym do togo. Póstrow --Tlustulimu 20:22, 1 februara 2008 (CET)

pśiedłoga editprotected

Južo som skońcył pśestajenie pśedłogi Pśedłoga:Editprotected/Dokumentacija jano to možo pśitku njegramatiske byś :) Pe7er 16:26, 1 februara 2008 (CET)

Myslim, až derje by było jeje rěcny kontrol docyniś, dokulaž mój dolnoserbski jo jano něco wěcej ako zakładny, pak myslim až dolnoserbskorěcne luźie mógu toś tom dokumentacije bźez problema rozumiś. Pe7er 20:51, 1 februara 2008 (CET)

Pśedłogi Infokašćik Město, Infokašćik Město/Dokumentacija a Infokašćik Město/typ

Witaj Tlustulimu. Som tśi pomjenjone pśedłogi portěrował. Ale w pśedłoze Infokašćik Město felujetej hyšći pśedłoze LocMap a Coor. Móžoš tej hyšći portěrowaś? Źěkuju se. Póstrowy, --Michawiki 17:38, 4 februara 2008 (CET)

Witaj Michawiki. Wjaselim se, až pśedłogu {{Infokašćik Město}} portěrował. Ale budźom felujuce pomocne pśedłogi pśidaś za cas slědujucych dnjow, dokulaž musym zasej w juž spomjonem 1-źěle źěłaś a togodla mam mjenjej casa. Mimo togo jo dobra ideja, až pśedłoga ma mjenjowy źěl "Infokašćik". Póstrowy --Tlustulimu 21:09, 4 februara 2008 (CET)
Witaj Michawiki. Rowno som felujuce pśedłogi portěrował: {{Coor}}, {{Coord}} a {{LocMap}}. Póstrowy --Tlustulimu 14:40, 6 februara 2008 (CET)
Źěkuju se. Póstrowy, --Michawiki 18:42, 6 februara 2008 (CET)
Zurück zur Benutzerseite von „Tlustulimu/Archiw20080330“.