Wužywanje wobźěłaś

{{LocMap|Mě poziciskeje mapy
 <!-- Frame Ramik -->
|border   = <!-- Barwa ramika abo none -->
|background = <!-- Barwa slězyny, standardne zastajenje #F9F9F9 (transparent) -->
|caption  = <!-- Pódpis wobraza -->
|float   = <!-- left abo right Kórta se nalěwo abo napšawo wusměrjujo.
          center     Kórta se na blokowej rowninje (tabele) zwobrazujo a centrěrujo.
          inline     W aktualnych browserach se kórta na inline-rowninje zwobrazujo a nic
                  centrěrujo, móžo se pak z text-align wusměrjujo. 
                  W zestarjonych browserach, kótarež CSS-kakosć display:inline-table njepódpěruju
                  (IE <= 7, Firefox <= 2), wóstawa pśi blokowem zwobrazowanju z 1em
                  minimalnym wótstawkom nalěwo a napšawo!
          none      Kaž center, ale z 1em minimalnym wótstawkom nalěwo a napšawo město centrěrowanja. -->
|width   = <!-- ###  (maksimalna) šyrokosć kórty
      x### maksimalna wusokosć,
      ###x### maksimalny wobdacy pšawokut
      =   ›prozny‹ thumbsize-wužywarske zastajenje
         default 240 piskelow -->
|maptype  = relief  <!-- Wužywa fyzisku kórtu k zwobrazowanju, jolic tuta eksistěrujo. 
         Howacej se normalna kórta wužywa -->
|AlternatiwnaKórta = <!-- Croatia map modern.png (změni kórty w slězynje, Koordinaty ramika
se wót powšyknego mjenja kórty pśewzejo – pśikaz by jano wót
pśedłogow, na pś. infokašćikow z rozdźělnymi regionalnymi wuzběhowanjemi,
wužywaś měł -->
|label   = <!-- Tekst k markěrowańskemu dypkoju -->
|label_size = <!-- Wjelikosć pisma we procenśe -->
|position  = <!-- left, right, top, bottom abo none –
       Pozicija pópisanja nastupajujcy markěrowańskego dypka, standardne zastajenje right -->
|wrap    = <!-- auto abo manual, standardne zastajenje auto - łamanje cery labela
auto:awtomatiski, manual:łamanja cerow se pśez zapis wót "<br />" w labelowym teksće wunuzuju -->
|mark    = <!-- datajowe mě za markěrowański dypk, standardne zastajenje je Red pog.svg -->
|marktype  = <!-- Wón wuběra markěrowanje pó družynje, kótaraž jo definěrowana w {{Infokašćik/symbol}}. -->
|marksize  = <!-- wjelikosć markěrowańskego dypka w pikselow, standardne zastajenje 8 -->
|marktarget = <!-- wótkazowy cil markěrowanja, standardne zastajenje je Geo-referencěrowanje -->
|background = <!-- barwa slězyny za pópisowy tekst, standardne zastajenje transparent -->
 <!-- Coordinates Koordinaty -->
|lat    = <!-- stopjeń šyriny w decimalnej gódnośe abo D/M/S →Pśedłoga:Coordinate#NS -->
 <!-- |lat_deg= |lat_min= |lat_sec= |lat_dir=   zestarjone! -->
|long    = <!-- stopjeń dlininy w decimalnej gódnośe abo D/M/S →Pśedłoga:Coordinate#EW -->
<!-- |lon_deg= |lon_min= |lon_sec= |lon_dir=   zestarjone! -->
|type    = <!-- Typ                  →Pśedłoga:Coordinate#type -->
|pop    = <!-- Wobydlarje              →Pśedłoga:Coordinate#pop -->
|elevation = <!-- Wysokosć               →Pśedłoga:Coordinate#elevation -->
|dim    = <!-- Dimensija               →Pśedłoga:Coordinate#dim -->
|region   = <!-- ISO 3166-1/2 Code           →Pśedłoga:Coordinate#region -->
|globe   = <!-- njebjaske śěleso           →Pśedłoga:Coordinate#globe -->
|name    = <!-- Mě objekta              →Pśedłoga:Coordinate#name -->
}}

Parameter mě poziciskeje mapy se póśegujo na Pśedłoga:Poziciska mapa mě poziciskeje mapy, kótaraž mě a koordinaty kórty wopśimjejo. Koordinaty (decimalne) se tu zwěsćiś mógu: http://www.mcaviglia.ch/gmap/get_coor_ext.asp?l=de (glědaj teke WP:GEO)

Markěrowanja wobźěłaś

Wobrazowe dataja, kótarež se mógu ako markěrowanje wužywaś, su na stronje

 Commons: Map pointers – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow

Glědaj teke Pśedłoga:Infokašćik/symbol.

LocMap/Dokumentacija (Awstriska)
LocMap/Dokumentacija (Awstriska)
DMS
Großglockner (Pozicija je srjejźišćo tśirožka)
LocMap/Dokumentacija (Awstriska)
LocMap/Dokumentacija (Awstriska)
DMS
Großglockner (Pozicija je srjejźišćo bazoweje linki)

Markěrowanja se pśi tom ze swójom srjejźišćom na žycanu koordinatu staje. Aby to korektnje funkcioněrowało, musytej pśi markěrowanjach šyrokosć a dłujkosć samskej byś, wobdawajucy pšawokut pótakem kwadratiski format měś. Pśi tom jo źiwaś, až optiske srjejźišćo nic pśecej jo identiske z geometriskim srjejźišćom. Tak wustatkujo wužyśe wót dataje za góry drugi zaśišć ako dataje (zasej jaden pódla drugego  ), srjejźišćo jo w prědnem paźe śěžyšćo, w drugem paźe srjejźišćo bazy a wótpowědujo pśi tym optiskemu wócakowanju za góru wjelgin lěpjej. W pśikłaźe lažy wopšawdna pozicija lěbda nižej granicy k Salzburgej. Pśi drugem ikonje wobraz:RedMountain.svg se srjejźišćo bazy do srjejźišća wobrazkoweje dataje staji, pśez to až se wobdawajuce wobłuki transparentnje pśidaju.

Kreěrowanje nowych kórtow wobźěłaś

Pódpśełogi muse pó mustrje „Pśedłoga:LocMap mě mapy“ mjenjowane byś. Wuměnjenje, aby nowu pódpśedłogu wuźěłaś, jo wobraz, kótaryž kórtu pokazujo, kótarejež nacerjenje kórtoweje seśe (nimski de:Kartennetzentwurf) jo znaty abo se nejmjeńša pó móžnosći dokładnje pówoblicowaś móžo.

Jolic źo wó kórtu w platowej projekciji (nimski de:quadratische Plattkarte), da se móžo žrědłowy tekst Pśedłoga:LocMap Estniska pśewześ a pśiměriś: (Dalšne kórty bźez reliefa su w kategoriji.)

{{#switch:{{{1}}}
|name  = Estniska
| top  = 60.4
| bottom = 57.2
| left  = 21.5
| right = 28.4
| image = Estonia location map.svg
| zone=kraj 
<!--gramatika-->
|gen=Estniskeje 
|lok=w Estniskej 
}}
 • name wopisa region, kótaryž kórta pokazujo, lemma jo titel pśisłušnego nastawka Wikipedije. Parameter lemma móžo teke wupadnuś, jolic se z name rowna.
 • top, bottom, left a right su koordinaty kórtowych granicow. Koordinaty se muse decimalnje dawaś. Njebjaski směr se pśez znamuško wóźiś (pódpołnoc a pódzajtšo pozitiwnej, pódpołdnjo a pódwjacor negatiwnej).
 • image jo mě wobrazoweje dataje.
 • zone jawi conu pótrjefjoneje kórty. Jolic źo wó kraju, wón ma gódnotu kraj. Něnto (toś, z maja 2014) se wót {{LocMap}} wužywa, jolic wužywaš fakultatiwny parameter kórta w rožku. Jolic pomjenjowany parameter wóstanjo prozny, pótom se kórta w rožku z pomocu wót {{górna kórta}} awtomatiski jawi. Toś ta kategorija wopśimjejo wše kórtowe pśedłogi z parametrom zone, mjaztym až druga kategorija wopśimjejo wše take pśedłogi bźez njogo.
 • gen (skrotconka za genitiw) wopśimjejo genitiwnu formu krajnego mjenja. To se wót pśedłogi {{Kórta w rožku}} za tamnjejše "tooltyp"y wužywa.
 • lok (skrotconka za lokatiw) wopśimjejo lokatiwnu formu krajnego mjenja.

Kórtowe typy wobźěłaś

Jolic k pódpśedłoze mimo normalneje, politiskeje poziciskeje kórty teke hyšći fyzika kórta z samskimi kórtowymi granicami a samskim nacerjenim kórtoweje seśe eksistěrujo, da se toś ta z parametrowej kombinaciju image|relief pódawaś ma. Pśi felujucem drugem parametrje abo njeznatych kórtowych typach se stawnje normalna, politiska poziciska kórta ako standard pódawa:

{{#switch:{{{1}}}|
|name = Nimska
| top  = 55.1
| bottom = 47.2
| left  = 5.5
| right = 15.5
|image={{#switch: {{{2|}}}
|relief=Relief Map of Germany.png
|#default=Germany location map.svg
}}
| zone=kraj 
<!--gramatika-->
|gen=Nimskeje
|lok=w Nimskej
}}

Projekciske wašnje wobźěłaś

Kórty w platowej projekciji (nimski Quadratische Plattkarten) se póbituju, jolic region, kótaryž se zwobrazowaś ma, nic pśeliš daloko wót ekwatora jo zdalony a žeden pśeliš wjeliki rozměr njama. Wóno se góźe wósebnje jadnory nałožowaś a se mógu w wjelgin wjele Wikijach wužywaś. Kórty, kótarež 180. stopjeń dlininy pśekšocuju, se awtomatiski spóznawaju a korektnje wobjadnaju; to pak njepłaśi we wšych drugich Wikijach.

Za někotare regiony kaž Kanada abo Rusojsku su druge nacerjenja kórtowych seśow lěpjej pśigódne; Polarne regiony se njegóźe scełego ako kórty z platowej projekciji zwobrazowaś. Kórtowy źěl drugich kórtowych projekcijow njamóžo se wopisaś z parametrami top, buttom, left a right, ale pótrjebujo specifiske parametry. Z pomocu toś tych parametrow a matematiskimi formulami se móžo pśelicyś geografiska pozicija do relatiwnu poziciju na wobrazu. Nowa pśedłoga musy za to licy pó parametroma x a y relatiwnu poziciju markěrowanja w procentach. x ma gódnosć wót 0 na lěwej až 100 na pšawej, y wot 0 na górnej až 100 na dolnej kšomje kórty. Pśi licenju se pśepóda stopjeń šyriny ako parameter {{{2}}} a stopjeń dlininy ako parameter {{{3}}}.

Za wšedne projekciske wašnje eksistěruju projekciske pśedłogi, kótarež pśewzeju pśelicenje. Za to se zapisa pótrjefjona projekciska pśedłoga gromadu z specifiskimi parametrami kórtowego źěla. Na pś.:

{{LocMap/Winkel-Tripel-projekcija
|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}
|lat=0
|long=11.5
|lat1=50.4669
|image=World location map (W3).svg
|name=Swět
}}

Slědujuce projekciske pśedłogi stoje k dispoziciji:


Za dalšne projekciske wašnje abo specialne pady se móžo definěrowaś relatiwna pozicija teke z jadneju formulu za kuždej x a y direktnje w pśedłoze, kaž na pś. jo widne w žrědłowem teksće wót Pśedłoga:LocMap Antarktis:

Z pódlańskimi kórtami wobźěłaś

Z toś tym systemom se góźe lubowólne nacerjenja kórtoweje seśe – teke "Einklinker" w kórtach w platoweje projekciji kaž Jan Mayen w Pśedłoga:LocMap Norwegska Svalbard a Jan Mayen (nimski de:Vorlage:Positionskarte Norwegen Svalbard und Jan Mayen – pśeźěłaś. Ewentualne problemy z pśekšocowanim 180. stopjenja dlininy se mógu direktnje we formulach wótpopadnuś (Pśikład). Wón se hyšći radnje rědko wužywa (w nimskej wikipediji 9 z 564 kórtow, Staw december 2009) a njestoj we wšych drugich Wikijach k dispoziciji.

Dokumentacija takich pśedłogow wobźěłaś

Aby dokumentaciju pśidaś, wužywaj pšosym slědujucy kod ned pó górjejce mjenjowanem koźe:

<noinclude>{{LocMap/info}}</noinclude>

Mjaz tamnjejšej pśedłogu a </noinclude>-kodom mógu pśidatne kategorije a cuzorěcne wótkaze stojaś. Ewentualne pśikłady wó wužyśu ma pó pśedłoze, ale pśed pśidatnymi kategorijami a cuzorěcnymi wótkazami stojaś.

Glědajśo

Glědajśo, až bok za cas pśeglěda ale teke pó składowanju nejpjerwjej dla wašnja funkcioněrowanja pśedłogi {{LocMap/info}} wopak wuglěda. Pśeśiwo tomu pomoga jaden slědujuceju trikowu:

Žrědło wobźěłaś

Wót de:Vorlage:Positionskarte wzata.

Pśikłady wobźěłaś

Karta z normalnym popisom (stopjenje) wobźěłaś

Husum
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum

Karta z a indiwiduelnym popisom a tekstowej slězynu wobźěłaś

Husum
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |background=#FEFEE9
 |caption=Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum
Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.

Mapa ze změnjenym dypkom a wětšym popisom wobźěłaś

Husum
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |label=Husum
 |label_size=120
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |mark = Paris plan pointer b jms.gif
 |marksize=12
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |caption=Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum
Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.

Wariacije z alternatiwnymi kórtami za infokašćiki wobźěłaś

Husum na kórśe z pśezpólnym zwobrazowanim
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |maptype=relief
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum

Glědajśo, až parameter maptyp z gódnosću relief funkcioněrujo kaž w nimskej a esperantorěcnej wikipediji. Togodla parameter relief, kaž w engelskej wikipediji, njejo notny.

Husum na satelitowej kórśe
{{LocMap
 |Europa
 |AlternatiwnaKórta=Europe bluemarble laea location map.jpg
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |region=DE-SH
 |position=right
 |width=300
 |float=right
}}
Husum (Europa)
Husum (Europa)
DEC
Husum
Husum
Husum

Kórta bźez nadpisa wobźěłaś

Tallinn (Estniska)
{{LocMap
 |Estniska
 |label=Tallinn
 |position=left
 |width=250
 |lat=59/25/
 |long=24/46/
 |float=right
 |caption=
 }}
Tallinn (Estniska)
Tallinn (Estniska)
DEC
Tallinn
Tallinn
Tallinn

Na pódpołdnjo ekwatora, na pódwjacor nuloweho meridiana wobźěłaś

La Paz (Boliwiska)
{{LocMap
 |Boliwiska
 |label=La Paz
 |lat=16/29/39/S
 |long=68/08/51/W
 |position=right
 |width=250
 |float=right
 |caption=Połoženje města La Paz w Boliwiskej
 }}
La Paz (Boliwiska)
La Paz (Boliwiska)
DEC
La Paz
La Paz
La Paz
Połoženje města La Paz w Boliwiskej
La Paz (Boliwiska) z parametrom marktype
{{LocMap
 |Boliwiska
 |label=La Paz
 |lat=16/29/39/S
 |long=68/08/51/W
 |position=right
 |width=250
 |float=right
 |caption=Połoženje města La Paz w Boliwiskej
 |marktype=stolica
 }}
La Paz (Boliwiska)
La Paz (Boliwiska)
DEC
La Paz
La Paz
La Paz
Połoženje města La Paz w Boliwiskej

Zaměstnjenje wopisa wobźěłaś

LocMap/Dokumentacija (swět)
LocMap/Dokumentacija (swět)
top
left
right
bottom
11…………
11…………
11…………
12
12
12
1…………
1…………
1…………
10
10
10
9
9
9
8
8
8
2
2
2
3
3
3
4
4
4
7…………
7…………
7…………
6
6
6
5…………
5…………
5…………
center
Móžne zaměstnjenje wopisa z parametrom position

Ako pśeddefiniciju se w dolnyma dwěma tśeśinoma kórty wopis nakósno nad poziciju 10 resp. 2 (wótwisnje wót połojcy kórty) a w górnem tśeśinje nakósno pód poziciju 8 resp. 4 pokazujo.

Poziciska kórta z wšakimi markěrowanjami wobźěłaś

(glědaj teke Pśedłoga:LocMap+)

Někotare městna w Nimskej
{{ LocMap+
 | Nimska
 | width=375
 | float=right
 | caption=Někotare městna
 | places={{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label prědnego městnego 
         mjenja lažy nalěwo dypka
     | position=left
     | lat=53/10/14
     | long=09/34/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Druge městno žeden label
         za městne mě njama
     | position=none
     | lat=52/52/14
     | long=10/44/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label tśeśehgo městna<br />
         lažy pód dypkom a ma<br/>
         manuelnu změnu linki
     | position=bottom | wrap=manual
     | lat=51/55/14
     | long=11/12/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label stwórtego městnego 
         mjenja lažy napšawo dypka
     | position=right
     | lat=49/55/14
     | long=10/54/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label pětego městnego mjenja
         lažy wuše dypka 
     | position=top
     | lat=47/50/08
     | long=10/52/16
     }}
 }}
 
LocMap/Dokumentacija (Nimska)
LocMap/Dokumentacija (Nimska)
DEC
Label prědnego městnego mjenja lažy nalěwo dypka
Label prědnego městnego mjenja lažy nalěwo dypka
Label prědnego městnego mjenja lažy nalěwo dypka
DEC
Druge městno žeden label za městne mě njama
Druge městno žeden label za městne mě njama
DEC
Label tśeśego městna lažy pód dypkom a ma manuelnu změnu linki
Label tśeśego městna
lažy pód dypkom a ma
manuelnu změnu linki
Label tśeśego městna
lažy pód dypkom a ma
manuelnu změnu linki
DEC
Label stwórtego městnego mjenja lažy napšawo dypka
Label stwórtego městnego mjenja lažy napšawo dypka
Label stwórtego městnego mjenja lažy napšawo dypka
DEC
Label pětego městnego mjenja lažy wuše dypka
Label pětego městnego mjenja lažy wuše dypka
Label pětego městnego mjenja lažy wuše dypka
Někotare městna

Z kórtu w rožku wobźěłaś

Z 18. maja 2014 dalšna funkcionalnosć jo móžna, a to mała kórta w rožku wušej wjelikeje kórty.

Jolic bazowa kórta jo kórta kraja, pótom parameter "kórta w rožku" bźez daneje gódnoty jawi kórtu cełego swěta. Pšosym glědaj, až to jano funkcioněrujo, jolic pótrjefjona datowa pśedłoga za kórty wopśimjejo parameter "zone" (Glědaj pótrjefjonu kategoriju).

Pag (Chorwatska)
Pag (Chorwatska)
DEC
Pag
Pag
Pag
Lokalizacija Chorwatskeje w swěśe
Pag jo na kupje.
{{LocMap | Chorwatska
| lat=44/26
| long = 15/3
| label = Pag
| position = right
| mark = Green pog.svg <!--zeleny dypk-->
| width = 200
| float = right
| caption = Pag jo na kupje.
| kórta w rožku=
}}


Jolic dajoš gódnotu, pótom se pótrjefjona kórta jawi.

Pag (Chorwatska)
Pag (Chorwatska)
DEC
Pag
Pag
Pag
Lokalizacija Chorwatskeje w Europje
Pag jo na kupje.
{{LocMap | Chorwatska
| lat=44/26
| long = 15/3
| label = Pag
| position = right
| mark = Green pog.svg <!--zeleny dypk-->
| width = 200
| float = right
| caption = Pag jo na kupje.
| kórta w rožku=Europa
}}


Jolic bazowa kórta jo kórta regiona abo źělnego stata, pótom se bźez daneje gódnoty "kórta w rožku" pótrjefjony kraj jawi.

Courcouronnes (Essonne)
Courcouronnes (Essonne)
DEC
Courcouronnes
Courcouronnes
Lokalizacija Essonne we Francoskej
Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
{{LocMap
|Essonne
|lat=48.6173213
|long=2.4085969
|label=Courcouronnes
|position=none
|kórta w rožku=
|maptype=relief
|caption=Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
}}


Aby jawiś kórtu swěta, jo notnje definěrowaś gódnota swět w nowem parametrje "kórta w rožku".

Courcouronnes (Essonne)
Courcouronnes (Essonne)
DEC
Courcouronnes
Courcouronnes
Lokalizacija Essonne w swěśe
Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
{{LocMap
|Essonne
|lat=48.6173213
|long=2.4085969
|label=Courcouronnes
|position=none
|kórta w rožku=swět
|caption=Lokalizacija Courcouronnes w Essonne.
}}


Samo jo móžno, definěrowaś drugu kórtu pó slědujucem pśikłaźe.

Brest (Francojska)
Brest (Francojska)
DEC
Brest
Brest
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Lokalizacija Bresta w Francojskej.
{{LocMap
|Francojska
|lat=48.390833
|long=-4.485556
|label=Brest
|position=none
|kórta w rožku=Europa
|maptype=relief
|caption=Lokalizacija Bresta w Francojskej.
<!--slědujucej parametra jano statkujotej gromadu z "kórta w rožku"-->
|kórta=Francojska
|dodank={{Dypk na kórśe|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}
|dataja=France in Europe (relief) (-mini map).svg
|stil=;
}}


Z "dypk"om wobźěłaś

Z 18. maja 2014 dalšna warianta jo móžna ze slědujucymi parametrami:

|dypk=
|dypk-a=
|dypk-b

Pśi tom parameter "dypk" definěrujo dypkowu pśedłogu, mjaztym až "dypk-a" a "dypk-b" definěrujotej jano warianty. Glědaj teke {{dypk na kórśe}}.

Dijon (Francojska)
Dijon (Francojska)
DEC
Dijon
Dijon
Dijon
Mont Blanc
{{LocMap|Francojska
|width=250
|float=right
|lat=47.33
|long=5.03
|dypk=město
|dypk-a=4
|label=Dijon
|městna=
{{Dypk na kórśe|Francojska|48.14|11.58|München|město|2}}
{{Dypk na kórśe|Francojska|45.8325|06.864167|Mont Blanc|góra|o}}
}}


Disponujomne kórty wobźěłaś

Lisćina disponujobnych pśedłogow pó mustrje "Pśedłoga:LocMap mě kórty" jo na boku Kategorija:Pśedłoga:LocMap. Sortěrowanje se pó mjenjach krajow pśewjeźo.

Glědaj teke wobźěłaś

 • {{LocMap+}} Wóna kreěrujo kórtu za wšakimi markěrowanjami.
  • {{LocMap+/pśikłady}} wopśimjejo někotare pśikłady z dwěma markěrowanjoma.
  • {{LocMap~}} Wóna sajźi wšake markěrowanja na samsku kórtu. Glědaj pitśku prědku.
  • {{LocMap/markěrowanje}} Wóna definěrujo markěrowańske wobraze pó družynje.
 • {{Dypk na kórśe}} Wóna jo mjenjej kompleksna, ma drugu syntaksu, ale wužywa samske pśedłogi za kórty a koordinaty.