skrotconka:
P:Pś
Pomoc

Pśedłoga jo bok, kótaryž funkcioněrujo kaž tekstowy pśinosk. Ty normalnje móžoš pśedłogi redigěrowaś.

Toś ten bok wopisujo redigěrowanje a wužywanje pśedłogow. Eksistěrujotej dwa typa pśedłogow. Prědny typ jano wopśimjejo notne wariable. Drugi typ wopśimjejo notne a opcionalne wariable.

Kak ja móžom pśedłogu pisaś? wobźěłaś

We pśedłoze ty móžoš wšo wužywaś, kótarež ty móžoš wužywaś w nastawkach. Ale něnto eksistěrujotej dwa pórika koděrowanjow wót mediawikineje wersiji 1.6 <noinclude> resp. </noinclude> a <includeonly> resp. </includeonly>, kótarejž se matej specialnje wužywaś za pśedłoze.

Koděrowanja <noinclude> a </noinclude> se wužywaju za dokumentaciju we pśedłoze abo za kategorije, kótarež njamaju se pokazaś w nastawkach, pak we pśedłogach. Pak teke cuzorěcne wótkaze do samskich pśedłogow we drugich rěcach muse stojaś mjazy toś tyma koděrowanjoma.

Koděrowanja <includeonly> a </includeonly> se wužywaju za wopśimjeśa, kótarež jano maju se pokazaś w nastawkach, ale nic we pśedłogach; na pśikład - kategorije. Nastawkowe cuzorěcne wótkaze wó samskej temje muse stojaś w nastawkach, ale nic we pśedłogach.

Kak redigěrowaś wobźěłaś

Tu su tśi móžnosći.

Prědna móžnosć wobstoj w tym, až ty link (na pś. [[Pśedłoga:Pokaz]]) dodajoš do nastawka tam, źož njech se pózdźej pokaza wopśimjeśe pśedłogi. Pótom ty kliknjoš na bublink za "Pśeglěd". Pótom se pokaza dołojce lisćina wužywanych pśedłogow. Klikni na twóju nowu pśedłogu a redigěrowaj ju. Nejpjerwjej składowa twóju pśedłogu a pótom twój nastawk. Pśeglěd funkcioněrujo hynacej ako w nastawkach dla dweju koděrowanjow.

Druga móžnosć wobstoj w tom, až link jo drugi, na pś. {{Pokaz}}. Wšo druge funkcioněrujo ako póla prědneje móžnosći.

Tśeśa móžnosć wobstoj w tom, až ty link do noweje pśedłogi dodajoš do twójogo wužywarskego boka. A pótom ty redigěrujoš pśedłogu.

Pśedłogi z opcionalnymi wariablami wobźěłaś

Take pśedłogi su wěcej kompleksne ako pśedłogi z notnymi wariablami. Ty móžoš za taku pśedłogu wužywaś koděrowanje {{#if:.

Prědny pśikład wobźěłaś

Žrědło pśedłogi Rozjasnjenja
{{{tekst}}}
{{#if: {{{póstrow|}}}|
{{{póstrow}}} | Halo!
}}
  • tekst jo notna wariabla, pśeto to njeslědujo pó {{#if:.
  • póstrow jo opcionalna wariabla
  • {{#if: funkcioněrujo ako we programowańskich rěcach
  • {{{póstrow|}}} jo wuměnjenje
  • Po prědnej padorownej smuze slědujo tekst (tu koděrowany z wariablu {{{póstrow}}}), kótaryž se pokaza, gaž wuměnjenje jo pšawe. Wuměnjenje jo pšawe, gaž pótrjefjona wariabla nic jano eksistěrujo pak teke ma wopśimjeśe.
  • Pó drugej padorownej smuze slědujo tekst (tu słowo Halo), kótaryž se pokaza, gaž wuměnjenje njejo pšawe. Wuměnjenje njejo pšawe, gaž pótrjefjona wariabla felujo abo jo prozna. Město toś teje padorowneje smugi njamóžo nic stojaś, gaž njama se žeden tekst pokazaś.
  • }} kóńcy {{#if:-koděrowanje.

Kak ja móžom pśedłogu wužywaś? wobźěłaś

W nastawku ty wužywaš za pśedłogu:

{{Pokaz
|kótary=Glědajsó
|tekst=To jo jano testowanje za pśedłogu.
}}

Software wikipedije z togo cyni:

Glědajśo To jo jano testowanje za pśedłogu.


Kak ja móžom dokumentaciju do pśedłogi dodaś? wobźěłaś

Za to eksistuja někotre předłohi.

Pśedłoga Funkcija Komentar
{{dokumentacija}} (abo {{doc}}) za dokumentaciju Jano w głownem nastawku mjazy <noinclude> a </noinclude>, za tym dokumentacijowa nawigaciska lajsta jano se njech pokaza we pśedłoze a nastawku dokumentacije
{{Nawigacija dokumentacije}} (nawigacija pśedłogi) za nawigaciju k dokumentaciji. Jano na zachopjeńku dokumentacije
{{dokumentacija za pśedłogu}}
{{dokumentacija za pśedłogu|1=
Wopśimjeśe dokumentacije
}}
za wobdawacy kašćik dokumentacije Jano móžo mjazy <noinclude> a </noinclude> stojaś, jolic njetrjebaš wikijowu syntaksu za tabele.
{{dokumentacija za pśedłogu/zachopjeńk}} za zachopjeńk wobdawacego kašćika dokumentacije Jano móžo mjazy <noinclude> a </noinclude> stojaś, jolic coš wikijowu syntaksu za tabele wužywaś abo jadnora warianta njefunkcioněrujo.
{{dokumentacija za pśedłogu/kóńc}} za kóńc wobdawacego kašćika dokumentacije Ma direktnje pśed kategorijami dokumentacije stojaś.

Dokumentacija wopśimjejo někotare nadpisy. Nejwažnjejšej stej Wužywanje a Pśikład. Kapitl wó pśikładźe teke by měł žrědło wopśimjeś. Gaž eksistěruju někotare móžnosći wužywaś pśedłogu, ty teke by měł(a) wó toś tych móžnosćach pisaś.

Pśikład wó kapitlu Wužywanje slědujo.

Pśikład Žrědło
{{Mě pśedłogi
|wariabla 1
|wariabla 2
|wariabla 3
}}
<pre>

{{Mě pśedłogi
|wariabla 1
|wariabla 2
|wariabla 3
}}
</pre>


Pokaz wobźěłaś

Jolic pśedłoga se njemóžo samostatnje wužywaś, to dośěgnjo, až tam jo informacija wó toś tej pśedłoze abo toś tych pśedłogach, kótaraž/kótarež wužywa(ju) toś tu pomocnu pśedłogu.

Problemy wo padorownej smuze w parametrach wobźěłaś

Dokulaž padorowna smuga (|) źěli parametry za {{#if:, wóna njemóžo se wužywaś direktnje ako źěl parametrow. Toś my musymy pitśku triksowaś z specialnymi pśedłogami.

Pśedłogi za co w drugej wikipediji komentary
Pśedłoga:! |
Pśedłoga:!- |-
Pśedłoga:(! {| de:Vorlage:(! Wóna njefunkcioněrował pśed pśedłogu
Pśedłoga:Rědna tabela za cas
prědnego testowanja. Nowe
testowanje južo musy se cyniś.
Pśedłoga:!) |} de:Vorlage:!)
Pśedłoga:!! ||
Pśedłoga:!-! |-
|
Pśedłoga:!+ |+ de:Vorlage:!+
Pśedłoga:!~ |-
!
de:Vorlage:!~

Warianta w tabeli wobźěłaś

{{#if: {{{wariabla|}}}|
{{!}} prědny tekst gaž wuměnjenje jo dopołnjone
{{!}} drugi tekst gaž wuměnjenje jo dopołnjone
|
{{!}} prědny tekst gaž wuměnjenje njejo dopołnjone
{{!}} drugi tekst gaž wuměnjenje njejo dopołnjene
{{!-}}
}}

Warianta w tabeli z formatowanju wobźěłaś

{{#if: {{{wariabla|}}}|
{{!}} style="background-color:#ccffcc" {{!}} prědny tekst gaž wuměnjenje jo dopołnjone
{{!}} align="center" {{!}} drugi tekst gaž wuměnjenje jo dopołnjone
|
{{!}} style="background-color:#ccffcc" {{!}} prědny tekst gaž wuměnjenje njejo dopołnjone
{{!}} align="center" {{!}} drugi tekst gaž wuměnjenje njejo dopołnjone
{{!-}}
}}

Warianta w tabeli z proznej alternatiwu wobźěłaś

{{#if: {{{wariabla|}}}|
{{!}} prědny tekst gaž wuměnjenje jo dopołnjone
{{!}} drugi tekst gaž wuměnjenje jo dopołnjone
{{!-}}
}}

Gaž wuměnjenje njejo dopołnjone, to se žeden tekst njepokaza.

Glědaj teke wobźěłaś