Sotra.app

serbsko-nimski awtomatiski pśełožowaŕ

Sotra.app jo webbok, na kótaremž dajo se prědny zjawnje pśistupny awtomatiski pśełožowaŕ za serbšćinu wužywaś. K dispoziciji stoje rěcne poriki górnoserbski-nimski, górnoserbsko-dolnoserbski a dolnoserbski-nimski kaž teke nawopak. Zakłady za to su dwójorěcne korpuse z paralelnymi sadami a teke monolingualne daty za kuždu rěc.

Wuwijanje awtomatiskego pśełožowarja jo se zachopiło pó někotarych testach w zachadnych lětach 2019 we wobłuku projekta Rěcnego centruma WITAJ, spěchowanego wót Załožby za serbski lud. Prědna wersija pśełožowarja na zakłaźe statistiskego systema MOSES jo se w měrcu 2021 wózjawiła.[1] Wót maja 2022 wužywa zjawna wersija neuronalny system Fairseq.[2] W februarje 2021 jo mimo togo Microsoft swój Bing translator za górnoserbšćinu wózjawił, pśi comž se w ramiku projekta "sotra" wuźěłane daty wužywaju.[3]

W septembrje 2022 su "sotru" wó rěcnyma pórikoma dolnoserbski-nimski a górnoserbski-dolnoserbski ako teke wó dolnoserbski wužywarski pówjerch rozšyrili.[4]

K dalšnym funkcijam "sotry" słuša integrěrowana pšawopisna kontrola za wšykne tśi rěcy.

Nožki wobźěłaś

  1. Serbski přełožowanski program „sotra“ jo online, Rěcny centrum WITAJ, 22. měrca 2021.
  2. „sotra 2.0“ z lěpšej kwalitu a nowym napohladom, Rěcny centrum WITAJ, 6. maja 2022.
  3. K dnjej maćeršćiny: Hornjoserbšćina w Microsoft Bing-přełožowarju, Rěcny centrum WITAJ, 21. februara 2022.
  4. Přełožowanski program „sotra“ nětko tež za delnjoserbšćinu, Rěcny centrum WITAJ, 15. septembra 2022.

Wótkaz wobźěłaś