Casowe cony w Europje w lěśu

Europski lětny cas jo wujadnanje pó kótaremž styri Europske casowe cony se jadnu góźinu za cas nalěśe doda, aby wěcej profitěrował wót dnjownego swětła.

Casowe cony w Europje

██ Pódwjacoroeuropski čas (UTC+0)

██ Pódwjacoroeuropski lětny cas (UTC+1)

██ Srjejźnoeuropejski lětny cas (UTC+2)

██ Pódzajtšnoeuropski lětny cas (UTC+3)

██ Cas w Minsku a Kaliningraźe (UTC+3)

██ Moskowski lětny cas (UTC+4)

To jo cynite we wšych krajow Europy z wuwześim Islandskeje, kótaraž wužywa UTC w cełem lětu. Perioda źo wót 01:00 UTC slědneje njeźele měrca až do 01:00 slědneje njeźele oktobra, w kuždem lětu.

Mjenja casowych conow změnja do slědujucych: Pódwjacoroeuropski lětny cas (WEST), Srjejźnoeuropejski lětny cas (CEST), Pódzajtšnoeuropski lětny cas (EEST) a Moskowski lětny cas (MSD).

Pódwjacoroeuropski lětny cas (WEST, UTC+1) jo casowa cona w lětu Färöskich kupow, dłujkozajtšneje Grönlandskeje, Irskeje, Kanariskich kupow, Madejry, Manksoweje kupy, Manikowych kupow, Portugalskeje a Zjadnośonego kralojstwa. Jogo mě engelski jo Western European Summer Time (WEST).

Srjejźnoeuropski lětny cas (CEST, UTC+2) jo mě casoweje cony, kótaraž ma góźinsku diferencu dweju góźinowu wěcej ako koordiněrowany swětowy cas (UTC). Wón jo wužywany wót wšych krajow w pódzajtšnej kontinentalnej Europje z wuwześim Portugalskeje, kótaraž zasej wužywa Pódwajcoroeuropski lětny cas.

Jogo mě engelski jo Central European Summer Time (CEST), francojski Heure avancée de l'Europe centrale (HAEC) a nimski Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).

Pódzajtšnoeuropski lětny cas (EEST, UTC+3), engelski Eastern European Summer Time (EEST), jo casowa cona Europskich krajow mjazy Srjejźnoeuropejskeju lětneju casoweju conu a Rusojskeju Federaciju.

Europske kraje, kótarež wužywaju za cas lěta UTC+3: Běłoruska, Bulgaŕska, Cypern, Estniska, Finska, Grichiska, Letiska, Litawska, Moldawska Republika, Rumuńska, Kaliningradska prowinca, Ukraina.

Moskowski lětny cas (MSD, UTC+4) (Моско́вское ле́тнее вре́мя) jo kazniski městny cas w europskem źělu Rusojskejecasowej conje Moskwy za cas lěta.

Moskowski MSK-cas na kórśe Rusojskeje

Moskowski cas jo wužywany za jěźne abo lětański plany śěgow, lětadłow, łoźow atd. wšudy w Rusojskej Federaciji. Wón teke se pokazowaś w telegramach, w e-mejlkach atd. pokazuju. Cas jo cesto zdźělony wšudy w kraju w radijowych wusćełanjach pó Moskowskem casu.

"Moskowski Normalny cas (MSK)" jo rowny k UTC + 3 góźinam w zymje, mjazy slědnej njeźelu oktobra a slědnej njeźelu měrca.

"Moskowski lětny cas (MSD)" jo rowny k UTC + 4 góźinam za cas zbytka lěta.

Zymski cas jo oficielnjejšy, wón jo takrjec normalny městny cas Moskwa. Toś groni až kazniska casowa cona Moskwy jo UTC + 3.

Městny cas we wšym drugem měsće Rusojskeje jo Moskowski cas plus wobgranicujuca góźinska diferenca. Toś ta formula jo płaśiwa pśisamem pśecej, wóna njepłaśi jano za cas změny mjazy zymskim a lětnim casom, dokulaž změna pśecej jo 03:00 pó městnem casu.

Póśěgowe stronyWobdźěłać

Casowe cony w Europje