Tekstowe źěle
Wužytne informacije

Za wobraze eksistěruju dwa typa pśedłogow. Prědny typ jo wužytny za licencowe informacije, drugi typ jo wužytny za druge informacije wó wobrazach abo wó felowanju wobrazow w nastawku. Informacije wó redigowanju a wužywanju pśedłogow su w nastawku Pomoc:Pśedłogi.

Dźěl Rozjasnjenje Přikład
Pokiwy
{{NowCommons|Datajowe mě na Commons}} Jolic jenaka wersija wobraza teke na Commons eksistěrujo, móžo se wobraz w dolnoserbskej Wikipediji wulašowaś. Glědaj teke Wikimedia Commons.
{{Do SVG konwertěrowaś}} Pśedłoga wobraz za nowowutworjenje markěrujo.
{{NěntoSVG|Mě dataje SVG}} Jolic za toś tu grafiku SVG-dataja eksistěrujo, kótaraž rowno tak wuglěda, měła se město togo wobraza SVG-wersija wužyś.
{{Pśesuń mediju}} Jolic wobraz ma njepśigódne abo wopak pisane hesło, móžoš druge hesło naraziś.
{{ShadowsCommons}} Jolic druga wersija wobraza z janakim mjeniom na Commons eksistěrujo.
Wobrazowe licency
Glědaj Wikipedija:Licencowe pśedłogi za wobraze.

Druhe předłohi wobźěłaś

Pśedłoga Pśikład Komentar
{{Bźez wobraza}}
W toś tom nastawku feluju wobraze.
{{Wertikalna lisćina wobrazow}}
{{Wertikalna lisćina wobrazow
|1=A girl in a swimming pool - underwater.jpg
|3=Aletschgletscher.jpg
|4=Póchad žywjenja
}}
Póchad žywjenja
Zmóžnijo až do źaseś wertikalnych wobrazow w bocnem kašćiku nastawkoju pśidaś.
{{Wšake wobraze}}
{{wšake wobraze
| spódnaCera = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili...
| šyrokosć = 60
| wobraz1 = Yellow card.svg
| wobraz2 = Red card.svg
}}
Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili...
Zmóžnijo dwa až pěś wobrazow w bocnem kašćiku nastawkoju pśidaś.
{{Wjeliki wobraz}}
(redirect: {{Panorama}})
Za zasajźenje wjelikich wobrazow.

Pśikład jo na boku pśedłogi.

Zawěsćenje kwality wobźěłaś

Pśedłoga Pśikład Komentar
{{Licenca felujo}} Za markěrowanje wobrazow, kótarež hyšći informacije wó licency njamaju.
{{Pópšawi wobraz}} Za markěrowanje wobrazow, kótarež pótrjebuju pópšawjenje.
{{Wobraz za lašowanje}}