Pomoc:Infokašćiki

(pósrědnjone z boka „P:IK”)
skrotconki:
P:IK
P:IB
Pomoc

Lisćiny a tabele


Infokašćiki su móžnosć k jadnotnemu a jadnotliwemu wužywanju tabelow, kótarež pśi někotarych nastawkach na zachopjeńku stoje a zakładne daty wopśimjeju. Infokašćiki bu pśecej za wěstu rědu nastawkow (na pś. wše góry, bandy ...) załožine.

Infokašćiki muse nawocny pomocny srědk k běžacemu tekstoju byś ten nic narownowaś, ale jeničce wudopołniś. Wše za pśiměrjone wujasnjenje zapśijeśa notne informacije muse togodla teke w běžacym teksće eksistěrowaś. Jeničće rezigněrujobne pśidatne informacije (na pś. poštowe cysło města, gódnosć wodźiwosće cynka) kótarež se w infokašćikach mjenjuju, njemuse na kuždy pad teke w běžacym teksće wustupuju, źož na pś. Schlüsselnummern skerje su njepśigódne.

Ekistěrujuce infokašćiki se góźe na boku Kategorija:Pśedłoga:Infokašćik namakaś.

Infokašćiki njejsu žedne jasle za slepych wužywarjow. Lěpje gronjone jo nawigacija nutśika tabele za slepych wěcej jadnora ako w běžacych tekstach, dokulaž dozadnja nawigacija bźez problemow jo móžna. Za wuknjenja zbrašonych cytarjow su infokašćiki teke wužityne, dokulaž wažnjejše fakty su spěšnje pśewiźajobne.

Zasajźenje infokašćikow do nastawkow wobźěłaś

Piš infokašćik do prědneje cery nastawka, jolic tam njestoj jadna ze slědujucych pśedłogow:

Twórjenje infokašćikow wobźěłaś

Nejpjerwjej bu parametry nowego infokašćika definěrowane. Za opcionalne parametry móžoš informacije boka Pomoc:Pśedłogowe programowanje wužywaś.

Wužywaj pšosym pó móžnosći wikijowu syntaksu za tabelu infokašćika.

Mě a naglěd infokašćika wobźěłaś

Slědujuce kakosći by infokašćik pó móžnosći měś měł.

 • Placěrowaś w pšawem górnem rožku.
 • Měś šyrokosć wót něźi 250 až 350 pikselow.
 • Měś w nadpisu titel infokašćika.
 • Infokašćiki by dwa słupika měś měli.
 • Nadpisy maju śamnjejšu barwu ako druge cery.
 • Wše infokašćiki by mjenja pó šemje "Infokašćik tema" měś měli.[1]

Slědujuce kakosći bychmy wobijaś měli.

 • Kodowanje prědnych sadow nastawka z pomocu infokašćika.
 • Scełego wjelike pismiki za parametry, dokulaž howacej wužywarje muse wěcej wobglědniwe byś.

Elementy koda [2] wobźěłaś

Wše infokašćiki wobstoje najmjeńša ze sćěhowacych elementow.

 • zachopjeńk pó tabelowej syntaksy
 • titelowa cera
 • wopśimjeśe
 • spodna cera

Zachopjeńk infokašćika wobźěłaś

Kode typowego zachopjeńka infokašćika wuglěda mjenje wěcej tak:

{| class="infobox" style="width:250px; border: 1px #aaa solid; background: #F2F2F2;" id="infobox-mě" summary="Infokašćik mě"
Co wóznamjenjuja wósebne elementy koda mógu namakaś we wopisanju stila CSS abo HTMLa.

Atribut class z gódnotu infobox se pó móžnosći wužywaś měł, aby jednotny naglěd infokašćikow měł. Toś ta klasa definěrujo, až infokašćik stoj na pšawem kšomje boka a ma wěsty design. Ale pśed gódnotu infobox se mógu pśidatne klasy jawiś, jolic trjeba.

Z pomocu atributa id se móžo jadnozmyslne mě dać, aby pśizjawjone wužywarje mógu naglěd infokašćika z pomocu swójskeje monobook.css (glědaj Wikipedija:Skin) pśiměrjowaś, inkluziwnje schowanja infokašćika. Gódnota toś togo atributa smě jano małke a wjelike pismiki wót A až Z, cyfry, minus a dolnu smužku wopśimjeś a musy z jadnym mjenjowanych pismikow zachopinaś. Toś wósebne znamješka njejsu móžne.

Atribut summary se wót Screenreader wužywa. Zjeće wolóžujo widźenja zbrašenym spóznawanje infokašćika.

Gódnota width:250px pśi atributom style abo pódobna se pó móžnosći wužywaś měła, aby infokašćk wěstu šyrokosć dała a teke zajźujało, až pśešyroke elementy w infokašćiku mógu design skóncowaś.

Titel wobźěłaś

Tak titelowa cera za głowny nadpis tabele móžo wuglěda, ale teke warianty su móžne.

|+ style="background-color:#e0e0e0;" class="gorna-cera neco l1" | {{{mě}}}

Pokaz: CSS-klasy "gorna-cera" a "neco" ale teke někotare druge zmóžnja indiwidualne formatěrowanje nadpisow tabele. Mimo togo eksistěrujo specialne funkcija (engelski Gadget) MediaWiki:Gadget-niceInfoboxes.css, aby infokašćiki pśerěńšili. Klasa l1 jo jano notna, jolic wužywaš |+, dokulaž howacej titelowy tekst se na górnem kšomje cery jawi. Za dwucerowy titel jo alternatiwa l2 a za wěcej cerow jo lx.

Město |+ alternatiwnje jo móžne | abo !. Ale pótom musy pśidatny atribut colspan="2" wužywás, jolic infokašćik ma dwa słupika. Na pś.

| colspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" class="gorna-cera neco" | {{{mě}}}

abo

! colspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" class="gorna-cera neco" | {{{mě}}}


Pśed mjenjowanyma klasoma pśi atributom class móžoš jadnu z klasow "hintergrundfarbe1" až "hintergrundfarbe9" (kaž na pś. class="hintergrundfarbe1"; su definěrowane we MediaWiki:Common.css pó nimskej wikipediji) wužywaś, jolic rownocasnje njewužywaš formatowanje za slězynu pśez atribut style. Na pś.

|+ class="hintergrundfarbe3 gorna-cera neco l1" | {{{mě}}}

To da cerje žołtu slězynu. Glědaj teke Pomoc:Barwy

Pitśku wěcej kompleksny kod

Město parametra {{{mě}}} se móžo pitśku kompleksny kod wužywaś.

! colspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" class="gorna-cera neco" | {{#if: {{{mě|}}}|{{{mě}}}|{{PAGENAME}} }}

Pótom jo móžno, až se za cas wužyśa infokašćika w nastawku samo mjenjowany parameter zabyś móžo, bźez togo až so žadyn tekst tam njepokazuje.

Cera za wopśimjeśe wobźěłaś

Slědujuce jo prědna wopśimjeśowa cera tabele. Welgin rědko se nadpisowe cele wužywaju.

Warianta, kótaraž wobda dwa słupika
|-
| colspan="2" style="text-align:center; background-color: blue; font-size:120%; font-weight:bold" | {{{wóznamjenjenje}}}

W atribuśe style se móžo wše móžne CSS-formaty jawiś. colspan="2" wustatkujo, až dwě celi so zjadnośujotej, kótarejž howacej bu w slědujucyma słupikoma.

Warianta kótaraž jo dwucelowa
|-
| style="text-align:center; background-color: blue; " | Wopis || {{{parameter-1}}}

Lěwa cela wopśimjejo tekst Wopis, mjaztym až pšawa wopśimjejo gódnosć {{{parameter-1}}}.

Opcionalna cera za wopśimjeśe wobźěłaś

Slědujuaca jo opcionalna wopśimjeśowa cera tabele.

|-
{{#if:{{{parameter-1|}}}|
{{!}} style="text-align:center; background-color: blue;" {{!}} '''Wopis''' {{!!}} {{{parameter-1}}}
}}

Dla techniskich pśicynow notnej stej pśedłoze {{!}} a {{!!}} město |, dokulaž se | w {{#if:-bloku wužywa aby parametry rozdźěłał.

Za wobraz wobźěłaś

Jolic opcionalna wopśimjeśowa cera by wobraz wopśimjować měła, da jo móžne wužywaś slědujuacy kode:

|-
{{#if:{{{wobraz|}}} |
{{!}} colspan="2" {{!}} [[Dataja:{{{wobraz}}}|rand|center|{{#if:{{{šyrokosć wobraza|}}} | {{{šyrokosć wobraza}}} | 250x200px}}|alternativtext=|{{{wopis wobraza}}}]] <p style="text-align:center; font-size:90%;"> {{{wopis wobraza}}} </p>
}}

Pśez to wobraz se móžo zapisaś z pomocu parametra wobraz a wopis wobraza. Parameter šyrokosć wobraza jo tu opcionalny. Pśeddefinowana šyrokosć wobraza by tak šyroka byś měła kaž infokašćik. Šyrokosć wót wěcej ako 250 pikselow by lubjej wobijaś měła. Wó syntaksy wobraza móžoš na boku Pomoc:Wobraze cytaś.

Z Lua-modulom wobźěłaś

Z 15. junija 2013 jo móžno wužywaś Lua-modul {{InfoboxImage}} aby wobraz w infokašćikach aranžěrował kaž slědujo:

|-
{{#if:{{{wobraz|}}} |
{{!}} colspan="2" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{wobraz|}}}|size={{{šyrokosć wobraza|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{wopis wobraza|}}}|suppressplaceholder=yes}} {{#if:{{{wopis wobraza|}}}|<br /><small>{{{wopis wobraza}}}</small>}}
}}

Abo z alternatiwnymi parametrami:

|-
{{#if:{{{wobraz|}}}{{{dataja|}}} |
{{!}} colspan="2" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{wobraz|{{{dataja|}}}}}}|size={{{šyrokosć wobraza|{{{šyrokosć dataje}}}}}}|sizedefault=frameless|alt={{{wopis wobraza|{{{wopis dataje}}}}}}|suppressplaceholder=yes}} {{#if:{{{wopis wobraza|}}}{{{wopis dataje|}}}|<br /><small>{{{wopis wobraza|}}}{{{wopis dataje|}}}</small>}}
}}

Za cas wužyśa pótrjefjonego infokašćika a parametra njejo wěcej wažnje, lěc wužywaš kompletnu Wikijowu syntaksu za wobraz ([[Dataja:Pśikład.jpg|center|Wopis]]) abo jano mě dataje (Pśikład.jpg).

Spodna cera wobźěłaś

A tak wuglěda kóńc tabele, pó kótaremž by pśecej <noinclude>{{doc}}</noinclude> abo pódobne za dokumentaciju slědowaś měł. Ale teke kategorije mógu mjaz toś tyma tagsoma stojaś.

|}<noinclude>{{dokumentacija}}</noinclude>

Město pśedłogi {{dokumentacija}} móžoš druge pśedłogi wužiwać.

Glědaj pśikład: Pomoc:Infokašćiki/pśikład.

Pśikład bźez pomocnych pśedłogow wobźěłaś

{| class="infobox" cellspacing="7" border="0"
| colspan="2" class="gorna-cera neco" style="background-color:#8C8C8C;" | {{#if:{{{mě|}}} | {{{mě|}}} | {{PAGENAME}} }}
|-
{{#if:{{{wobraz|}}} | 
{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} {{{wobraz|}}}{{#if:{{{wopis wobraza|}}}|<br /><small>{{{wopis wobraza|}}}</small>}}<hr />
{{!-}}
}}
{{#if:{{{parameter 1|}}} |
! [[parameter 1]] 
{{!}} {{{parameter 1|}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{parameter 2|}}} |
! [[parameter 2]] 
{{!}} {{{parameter 2|}}}
{{!-}}
}}
|}<noinclude>{{dokumentacija}}</noinclude>

Njewužywaj pšosym margin pśi górnem elemenśe {|, dokulaž to ma wustatk na korekturowem boku MediaWiki:Old-gecko.js a MediaWiki:Old-gecko.css za starše wersije Gecko-wobglědowakow, jolic rownocasnje wužywaš |+ za titelowu ceru infokašćika.

Pomocne pśedłogi wobźěłaś

Za to móžoš jaden ze slědujucych kodowych elementow wužywaś

Teke eksistěrujo pśedłoga, z kótarejež pomocu móžoš ceły infokašćik wutwóriś:


Glědaj teke Kategorija:Wikipedija:Pśedłoga za pśedłogi

1 cela na ceru abo 1 cela na ceru/górna cera wobźěłaś

Jolic wužywaš mimo pśedłogi {{1 cela na ceru}} abo {{1 cela na ceru/górna cera}} teke jadnu z pśedłogowu {{2 celi na ceru}} a {{2 celi na ceru/górna cera}}, pótrjebujoš gódnosć colspan="2" kaž w pśikłaźe. Ale jolic jano wužywaš {{1 cela na ceru}} abo {{1 cela na ceru/górna cera}}, toś ta gódnosć se musy wuwóstajiś.

 {{1 cela na ceru
 |atributy=style="background-color:#e0e0e0; (a dalšne CSS-formaty)" colspan="2"
 |daty=někaki tekst how
}}

Za opcionalne parametry móžoš wariantu z parserskimi funkcijami wužywaś.

{{#if:{{{parameter|}}}|
 {{1 cela na ceru
 |atributy=style="background-color:#e0e0e0; (a dalšne CSS-formaty)" colspan="2"
 |daty=někaki tekst how
}}
}}

2 celi na ceru abo 2 celi na ceru/górna cera wobźěłaś

 {{2 celi na ceru | atributy cery=style="font-size: 90%;"
  | daty1=pomjenjowanje
  | atributy2=style="white-space: nowrap;" 
  | daty2=wóznam
 }}

Za opcionalne parametry móžoš wariantu z parserskimi funkcijami wužywaś.

{{#if:{{{parameter|}}}|
 {{2 celi na ceru | atributy cery=style="font-size: 90%;"
  | daty1=pomjenjowanje
  | atributy2=style="white-space: nowrap;" 
  | daty2=wóznam
 }}
}}

Pśikładowy žrědłowy kode wobźěłaś

Pśikładowa pśedłoga wopśimjejo slědujucy kode:

{{#if:{{{S RG|}}}{{{S WM|}}}{{{S US|}}}|
{{1 cela na ceru/górna cera
 |daty=<center>'''jadnowosobowa gra'''</center>
 |atributy=style="background:#d0d0d0;" colspan="2"
}}
}}

Taka definicija wóznamjenja, až se nadpis jadnowosobowa gra' ma jawiś pótom a jano pótom, gdy nanajmjenjej jaden z parametrow S RG, S WM, S US jo definěrowany.

Pśikład z widobnym nadpisom wobźěłaś

Jolic pśidaš wše parametry pśedłogi tak:

{{2 celi na ceru/pśikład
|mě          = Gustavo Kuerten
|datum naroźenja   = 10. septembra 1976
|S RG         = W (1997, 2000 - 2001)
|S WM         = QF (1999)
|S US         = QF (1999, 2001)
|www         = http://guga.com/
}}

pótom pśinjaso:


Gustavo Kuerten
Datum naroźenja 10. septembra 1976
jadnowósobowa gra
Roland Garros W (1997, 2000 - 2001)
Wimbledon QF (1999)
US Open QF (1999, 2001)
Internetowy bok

Pśikład z schowanym nadpisom wobźěłaś

Jolic wuwóstajoš někotare parametry pśedłogi kaž na pś. tak:

{{2 celi na ceru/pśikład
 |mě          = Gustavo Kuerten
 |datum naroźenja   = 10. septembra 1976
 |www         = http://guga.com/ 
}}

pótom pśinjaso:

Gustavo Kuerten
Datum naroźenja 10. septembra 1976
Internetowy bok

Na toś tom wašnju se prozny nadpis jadnowosobowa gra njejawi w infokašćiku.

Kodowy element za wobraza wobźěłaś

Za ceru z wobrazoma móžoš pśedłogu {{1abo2wobraza}} wužywaś. Pśikład jo na boku Pśedłoga:Infokašćik region/grajkanišćo. Definěrowanej wobraza pśecej stej opcionalnej.

Móžoš pśedłogu slědujuce wužywaś.

{{1abo2wobraza
|lěwy wobraz    =
|wjelikosć nalěwo =
|lěwy nastawk   =
|pšawy wobraz   =
|wjelikosć napšawo =
|pšawy nastawk   =
|slězyna      =
}}

abo

{{1abo2wobraza
|lěwy wobraz    =
|wjelikosć nalěwo =
|lěwy nastawk   =
|pšawy wobraz   =
|wjelikosć napšawo =
|pšawy nastawk   =
|slězyna      =
|nadpis1      =
|nadpis2      =
}}

Parametry wobźěłaś

Jo wažne, daś pśigódne mě parametram. Wotwobroć pšosym pó móžnosći majuskle, skrotconki, diminutiwy, plural (z wuwzaśim słowow, kótarež jano w plurale wužywaju).

Dobre wobźěłaś

Toś ta warianta jo dobra, dokulaž jo pśeglědna a mjenja parametrow wujasnje funkcije. Mimo togo | na zachopjeńku cery pśidaśe gódnotow wólažcuju.

{{Infokašćik mě infokašćika
 | mě   = 
 | wobraz = 
 | legenda =
 | druge  = 
}}

Złe wobźěłaś

{{Infokašćik mě infokašćika|
mě   =|
wobraz =|
legenda =|
druge  =|
}}

abo

{{Infokašćik mě infokašćika
|mě   =
|wob   =
|leg   =
|dru   =
}}

Kontrast wobźěłaś

Barwny kontrast w infokašćiku musy tak byś, až wšykne wužywarje mógu teksty lažko cytaś.

  Pśikład za dobry kontrast


Twój titel stoj tu
Pódtitel
  Pśikład za zły kontrast


Twój titel stoj tu
Pódtitel

Dokumentacija wobźěłaś

Piš pšosym teke pśedłogu za dokumentaciju do infokašćika. Za to móžoš pśedłogu {{dokumentacija}} (daleposrědkowanje {{Doc}}) abo {{Dokumentacija za pśedłogu}} wužywaś. Detaile su na tamnjejšych boknach.

Dokumentacija by slědujuce informacije wopśimjeś měła:

 • cil pśedłogi
 • prozny kod za kopěrowanje do nastawka
 • wujasnjenje parametrow
 • pśikład(y)

Pśi wujasnjenja parametrow bu naspomniś měło, kótare z nich su notne abo opcionalne.

Pśikład ma pokazaś kaž infokašćik wuglěda w nastawku.

Triki w koźe wobźěłaś

Trik za wěsty parameter wobźěłaś

Jolic se parameter pótrjebujo, kótaryž funkcioněrujo kaž slědujo:

 • jolic wón se njewužywa, se ma standardowa gódnota jawiś
 • jolic wón jo prozny, teke se ma standardowa gódnota jawiś
 • jolic wón se gódnotu wužywa, se ma gódnota pśigódnje wobchadaś

kod se pó slědujucej pśikłaźe nałožujo

! colspan="2" style="color: {{{color|black}}}; background-color: {{#if:{{{background|}}}|<nowiki/>{{{background|}}}|<nowiki/>#e0e0e0}};" class="gorna-cera wosoba" | {{#if: {{{mě|}}} | {{{mě}}} | {{PAGENAME}}}}

Kompletny kod se w pśedłoze {{Infokašćik wósoby}} namaka.

Triki za zasajźenje wobźěłaś

Jolic comy dojśpiś, až se góźi wěsty infokašćik do drugego infokašćika zasajźiś, pótom slědujucy kod jo móžny.

Zwenkowna pśedłoga móžo slědujucy kod wužywaś, kaž źělny kod z {{Infokašćik stacija}} pokazujo
<!--druge mjenja z pomocu drugeje pśedłogi, kótaraž z jich boka se musy tabelowu ceru jawiś góźiś!-->
{{#if:{{{mjenja|}}}| {{{mjenja}}}
{{#if:{{{wobraz|}}}|<!--jolic wobraz slědujo, pótom se ma zasunjony pódtitul jawiś-->
! colspan="2" style="background-color:#DDDDF6" {{!}} Wobraz
}}
}}<!--kóńc "mjenja"-->

Wikisyntaksowy kod, aby tabelowu ceru |- napórał, musy zwenka takego bloka stojaś. Dokulaž tabelowe cele se w nutśikownej pśedłoze napóraju, wóni se njamaju how napóraś. Toś, toś w tom paźe dosega jadnory parameter {{{mjena}}} znutśika {{#if:-bloka. Ale slědujucy {{{wobraz}}} juž wěcej k zasajźenju njesłuša. Tola wón musy w samskem {{#if:-bloku byś, aby jogo pódtitul jano jawił, jolic se zasajźenje stanjo.

Nutśikowna pśedłoga móžo slědujucy kod wužywaś, kaž źělny kod z {{Infokašćik korejańske słowo}} pokazujo
<!--na zachopjeńku-->
{{#if:{{{pódpśedłoga|}}}|
{{!}}-
! colspan="2" {{#if:{{{głowna cera pódpśedłogi|}}}|style="background-color:{{{głowna cera pódpśedłogi}}};"}} {{!}} Korejańske mjenja
{{!}}-
|<!--normalne wužyśe-->
{{{!}} class="infobox" style="width: 23em; font-size: 95%;"
{{#if:{{{titel|}}}|
{{!}} style="text-align: center; background-color: #b0c4de;" colspan="2" class="hlowna-linka nesto" {{!}} '''{{{titel}}}'''
}}
}}<!--kóńc "pódpśedłoga"-->

<!--kod infokašćika-->

<!--na kóńc-->
{{#if:{{{pódpśedłoga|}}}||
{{změń pśedłogu|pśedłoga=Infokašćik korejańske słowo}}
{{!}}}
}}

To zmóžni pśez parameter pódpśedłogi aby se wšedny zachopjeńk a kóńc tabele zgubiś dał. To jo notne, aby se nutśikowna tabela derje do zwenkowneje zasajźiła. Pśikład wužyśa jo w Pśedłoga:Infokašćik stacija/pśikłady.

Druge warianty z {{Infokašćik}}
 • Zasajźenje {{infokašćik}} do se sama se w koźe {{Infokašćik śěg}} namaka.
  • W zwenkownem źělu pótom se wužywa | wopis1 = wopśimjeśe <!--prědny pódkašćik-->, mjaztym až w nutśikownem źělu se musy | pódpśedłoga = Mě a typ wužywaś. Pśi tom nutśikowny parameter rownocasnje definěrujo pódtitel za infokašćik.
  • Pśez zasajźenje pótom jo móžno pśekšocyś granicu 30 kombinacijow z wopisX a datyXx.
 • Jolic pśedłoga napórana z pomocu {{infokašćik}} se ma sama zasajźaś góźiś, aranžěrujomy to howacej, kaž kod z {{Infokašćik zeleznicowa cera}} pokazujo.
Slědujucy kod se góźi pśidaś, wósebnje na kóńcu cełego koda:
<!--parametry za zanurjonu pśedłogu.-->
| wopis30 = wopśimjeśe | daty30 = {{{wopśimjeśe|}}}
| dołojce = {{#if:{{{pódpśedłoga|}}}||{{IK-projekt|titel=Wikipedija:Pśedłoga zeleznicowa cera|wobraz=Zeichen_151.svg|wjelikosć=36px|bźez-cele=jo}}}}
| pśedłoga = {{#if:{{{pódpśedłoga|}}}||Infokašćik zeleznicowa cera}}
| pódpśedłoga = {{{pódpśedłoga|}}}
| slězyna = <nowiki/>#CC0000
| prědk = white;
| pódpśedłogowa klasa = gorna-cera korta
Jano parametra wopis30 a daty30 se musytej k pótrjefjonemu infokašćikoju pśiměriś.

Glědaj teke wobźěłaś

 1. 1,0 1,1 Wikipedija:Infokašćik
 2. Pomoc:Tabela