Wikipedija:Pśedłoga zeleznicowa cera

skrotconki:
WP:FVBS
WP:PZC
Infokašćik

Bok pśedłoga zeleznicowa cera ma wugótowanje infokašćikow za zeleznicowych cerow zjadnotniś. Pśez wužywanje pśedłogow

 • bywa za zmólki nadpadny copy&paste zbytny
 • žrědłowy tekst wěcej pśeglědny.
 • Změny se mógu centralnje na pśedłoze pśewjedowaś a se awtomatiski na wše boki nałožuju.
Pśi wuźěłanju a wobźěłanju cerowych tabelow pšosym glědaj směrnicy (nim.).

K wugótowanju tabele se klasa class="infobox" wužywa.

Glědajśo, až klasa "wikitable" abo "prettytable" njefunkcioněrujo derje ze specialnej funkciju "NiceInfobox", dokulaž pótom wusokosć głowneje cery jo pśemała.

Pśedłogi

wobźěłaś
Pó nimskej wikipediji: de:Wikipedia:Formatvorlage Bahnstrecke.
Pśedłoga:ZC-głowa : Tabelowa głowa (běły na cerwjenem)
Pśedłoga:ZC-daty : Integrěrowany infokašćik cerowych datow
Pśedłoga:ZC-tabela : Tabelowy zachopjeńk (z integrěrowanym legendowym wótkazom)
Pśedłoga:ZC-tabela1 : Tabelowy zachopjeńk bźez legendowego wótkaza
za symbole w tabeli
Pśedłoga:ZC : Tabelowa cera eksistěrujuceje zeleznicowych kólejow
Pśedłoga:ZC2
Pśedłoga:ZC3
Pśedłoga:ZC4
: Tabelowa cera z wšakimi symbolami jaden pódla drugego
za něgajšne cery (n = něgajšna)
Pśedłoga:ZCn : Tabelowa cera něgajšnych zeleznicowych kólejow
Pśedłoga:ZC2n
Pśedłoga:ZC3n
Pśedłoga:ZC4n
: Tabelowa cera z wšakimi symbolami jaden pódla drugego, Formatěrowanje za něgajšne zeleznicowe kóleje
za dalšnu informaciju
Pśedłoga:ZCkm : Minitabela z dwěma zapiskoma (z km-změnu)
Pó źělach pó esperantorěcnej wikipediji: eo:Vikipedio:Informkesto fervojlinio.

Pśedłoga:Infokašćik zeleznicowa cera

wobźěłaś

Glědaj wopis pśedłogi. Do parametru zastanišća zapišomy lisćinu elementow z pomocu ZC-pśedłogow.

Pśedłoga:ZC-daty

wobźěłaś

Slědujuce tabela pokaza parametry Pśedłoga:ZC-daty a jeje wužyśe. Tam jo žrědło inkluziwnje slědujuceje dokumentacije:

Glědajśo, až wše parametry su w Nimšćinje, aby pśewześe datow z nimskeje wikipedije wólažcowało.

Parameter Jasny tekst Pśispomnjeńki
DE-KBS Cera pó kursowych knigłach (DB) za cery w Nimskej z DBAG-cysło w kursowych knigłach
AT-KBS Cera pó kursowych knigłach (ÖBB) za cery w Awstriskej z ÖBB-cysło w kursowych knigłach
CH-FPF Jězbnoplanowe pólo za cery w Šwicarskej pó Lisćina jězbnoplanowych pólow
SK-KBS Cera pó kursowych knigłach (ZSSK) za cery w Słowakskej z ZSSK-cysło w kursowych knigłach
CZ-KBS Cera pó kursowych knigłach (SŽDC) za cery w Českej z Cysło w kursowych knigłach SŽDC
RO-KBS Cera pó kursowych knigłach (CFR) za cery w Rumuńskej z CFR-cysło w kursowych knigłach
FR-KBS Cera pó kursowych knigłach (SNCF) za cery w Francojskej z SNCF-cysło w kursowych knigłach
KBS Cera pó kursowych knigły za wše kraja, za kótarež njejsu hyšći žedne specielne parametry
DE-STRECKENNR Cerowe cysło (DB) DB-cerowe cysło pó VzG, ewentualnje historiske pomjenjowanje
AT-STRECKENNR Cerowe cysło (ÖBB) ÖBB-cerowe cysło pó VzG, ewentualnje historiske pomjenjowanje
FR-STRECKENNR Cerowe cysło (RFF) RFF-cerowe cysło pó VzG, ewentualnje historiske pomjenjowanje
STRECKENNR Cerowe cysło Cerowe cysło, ewentuelnje historiske pomjenjowanje
LÄNGE Cerowa dłujkosć Cerowa dłujkosć w [km]
SPURWEITE kólejowy wótstawk kólejowy wótstawk w [mm] (pśecej pśidaj)
NETZKATEGORIE Seśowa kategorija Seśowa kategorija (jano za awstriskich cerow wužywaj)
STRECKENKLASSE Cerowa klasa Cerowa klasa pó RIV (jano europske normalne kólejowe zeleznicy)
NEIGUNG maksimalne chylenje maksimalne chylenje w [promili]
NEIGUNGA maksimalne chylenje Adhezija chylenje Adhäsionsabschnitte pśi Zahnradbahnen w [promili]
RADIUS Minimalny radius minimalny kśiwulowy radius [m]
STROMG Stromsystem Napněśe, jolic Gleichstrom
STROMW Stromsystem Napněśe /Frekwenca, jolic měnjate napněśe
STROMD Stromsystem Napněśe/Frekwenca, jolic tśifazowa milina
ZAHNSTANGE Zahnstangensystem Zahnstangensystem eintragen, sofern vorhanden
V-MAX Nejwuša spěšnosć Nejwuša spěšnosć na lichotnej cerje w [km/h]
ZWEIGLEISIG Dwukólejowe wótrězki Pśidaśe dwukólejowego wótrězka
BILDPFAD_FOTO Ein Foto oder Bild des Logos etc.
PIXEL_FOTO - přata šěrokosć wobraza, na př. 200px
TEXT_FOTO - podpis wobraza
BILDPFAD_KARTE - Čarowa mapa
PIXEL_KARTE - žycona šyrokosć kórty, na pś. 200px
TEXT_KARTE - jolic to pótrjebujo kórtowy pódpis

Pśedłoga:ZC

wobźěłaś

Wužyśe: {{ZC|ID|km|mě|pśispomnjeńka|wusokosć}} ze slědujucymi parametrami:

ID: identificěrujo symbol, glědaj teke wobrazowy katalog (nim.)
km: pśidaśe zeleznicowych kilometrow
: Mě zawodnego městna
pśispomnjeńka: se z wótstawkom prozne znamje w mjeńšem pismje za tym zapisa
wusokosć: se napšawo zapišo, teke w mjeńšem pismje

Mě a pśispomnjeńka musytej wězo Wikijowe wótkaze wopśimjeś. Kužde pśidaśow smějo teke prozne byś. ID-oju doprědka stajone e abo x pokazujo, až źěle zeleznicowych kólejow bu zawrěł (na pś. pśi k głowatemu dwórnišću redukowane něgajšnym zachadnym dwórnišću). ID-oju doprědka stajone t pokazujo, až źěle zeleznicowych kólejow w tunlu źo.

Pśedłoga:ZCn

wobźěłaś

Wužyśe: {{ZCn|ID|km|mě|pśispomnjeńka|wusokosć}} z parametrami kaž górjejce. Toś ta pśedłoga se k wugótowanju něgajšnych zeleznicowych kólejow a zawodnych městnow wužywa. Wudaśe se rozeznawa w slědujucych dypkach:

 • ID symbola se awtomatiski e doprědka staji,
 • pismo bywa šerje město carnego,
 • tekst se kursiwnje pišo.

Pśi samskem ID-źe kaž pśi Pśedłoga:ZC to stoj za wócynjone wóstajone abo wóttargnjone zrědowanja na hyšći wobstojecej cerje. Jaden ID-oju doprědka stajone x wójźo gromaźe k doprědka stajonemu ex, kótarež stoj w normalnem paźe za dopołnje ze słužby stajonego zawodnego městna.

Pśedłoga:ZC2 a ZC3

wobźěłaś
{{ZC}}
{{ZC2}}
{{ZC3}}
{{ZC4}}
{{ZC5}}

Uniwersalna pśedłoga za ZC-tabelowe cery z dwěma resp. tśi symbolami jaden pódla drugego. Wóni se maju jano wužyś, jolic to za wěcej pśeglědne wobrazownje jo trěbne. Pśikład: de:Hasseler Tunnel. W kuždej cerje se muse dwa (resp. tśi) symbole jaden pódla drugego wužywaś; jolic to njejo trěbne, da wóstanjo wótpowědujucy słupik město źaržecego prozny.

 • Wužyśe pśi ZC2: {{ZC2|ID1|ID2|km|mě|pśispomnjeńka|pśispomnjeńka napšawo}}
 • resp. pśi ZC3: {{ZC3|ID1|ID2|ID3|km|mě|pśispomnjeńka|pśispomnjeńka napšawo}}.
ZC2:
* Parameter1: ID jadnogo wobraza (prozny za žeden symbol)
* Parameter2: ID drugego wobraza (prozny za žeden symbol)
* Parameter3: km-pśidaśe
* Parameter4: tekst
* Parameter5: pśispomnjeńka
* Parameter6: pśispomnjeńka napšawo (na pś. pśidaśe wó wusokosći)

ZC3:
* Parameter1: ID jadnogo wobraza (prozny za žeden symbol)
* Parameter2: ID drugego wobraza (prozny za žeden symbol)
* Parameter3: ID tśeśego wobraza (prozny za žeden symbol)
* Parameter4: km-pśidaśe
* Parameter5: tekst
* Parameter6: pśispomnjeńka
* Parameter7: pśispomnjeńka napšawo (na pś. pśidaśe wó wusokosći)

Opcionalnje (kaž teke pśi pśedłoze ZC) se mógu slědujuce parametry wužywaju:

* mjenjowany Parameter PX: šyrokosć wobraza (na pś. PX=50px), jolic to njejo definěrowane, da gódnota 20px płaśi
* mjenjowany Parameter HI: CSS-klasa za „Highlight“, aby wěste wótrězki w kilometrowanju wuzwignuli, pśikład glědaj [[:de:Seetalbahn]]

(BS3, BS4 a BS5 pótrjebuju 1, 2 resp. 3 paramtry, pó Parameter2)

{{ZC4}}
{{ZC2}}

Pśedłoga:ZC2n a ZC3n

wobźěłaś

Toś ta pśedłoga słužy k wobrazownju wót wěcejsymboliskich tabelowych cerow a na něgajšne pśipšawy pśiměrjone formatěrowanje wopisa (glědaj ZCn). Na rozdźěl wót pśedłogi ZCn se musy tu pśi symbolach z e, x a ex toś te pismiki zasej direktnje pśed wobraz sajźiś a nic jano direktnje pó tom ZC, dokulaž mógu wšak mimo zawrětych zeleznicowych kólejow hyšći eksistěrujuce cery wjasć.

* Pśikład ZC: {{ZCn|BHF|2,0|Q-Dorf|někaka módra pśispomnjeńka}}
* groni se w ZC2: {{ZC2n|STR|eBHF|2,0|Q-Dorf|někaka módra pśispomnjeńka}}

Pśedłoga:ZCkm

wobźěłaś

Wužyśe: {{ZCkm|km1|km2}}. Toś ta pśedłoga se ma město km-parametra zasajźujo, jolic se matej dwě km-pśidaśi jaden nad drugim wudaś, na pś. pśi změny kilometrowanja w dwórnišća gromaźe ze symbolom BHF (a. p.) abo na lichotnej cerje ze symbolom KMW.

Katalog wobrazow

wobźěłaś

Katalog wobrazow wopśimjejo wše symbole, kótarež za wužyśe w toś tom projekśe Pśedłoga zeleznicowa cera w serbskej Wikipediji su wužytne. Symbole, kótarež njejsu w toś tom katalogu listowane, njamaju daniž w nastawkach wužywaju (glědaj směrnicy (nim.)).

ID kuždego symbola slědujo slědujucu šemu Konwencije wó mjenjach (nim.):

 • doprědka stajone pismiki:
  • u:za metro (nimski U-Bahn)
  • e abo x: za něgajšne a planowane wobłuki
  • t: za tunele
  • m: za měšany zawod zeleznica/metro
 • Skrotconka symbola
 • pśipowjesane pismiki:
  • a: zachopjeńk (nimski Anfang), e: kóńc (nimski Ende)
  • l: lěwo (nimski links), r: pšawo (nimski rechts)
  • f: do směra jězby (nimski in Fahrtrichtung) (t. g. „wót górjejce do dołojce“), g: do napśeśiwnego směra (nimski in Gegenrichtung)
  • g: rownowen (nimski geradeaus), q: prěki (nimski quer)
  • o: wertikalna cera lažy górjejce (nimski vertikale Strecke liegt oben), u: wertikalna cera lažy dołojce (nimski vertikale Strecke liegt unten) (pśi křižowankach )

(njepśitrjefjece pismiki se wuwóstajaju)

Bok w nimskej wikipediji de:Wikipedia:Formatvorlage Bahnstrecke/Bilderkatalog wopśimjejo pśeglěd wšych symbolow, kótarež buchu do kataloga wobrazow pśiwzete.

Na commons se góźe wše symbole wobrazowego kataloga w Kategorie:Icons for railway descriptions/Bilderkatalog (eng.)(nim.) namakaś. Dalšne symbole su w powšyknej Kategorie:Icons for railway descriptions (eng.), pśi comž wězo powšyknje nic za wužyśe w nimskej (a serbskej) Wikipediji wótmyslone. Pšosym glědaj k tomu směrnicy (nim.).

{{ZC-daty}} wužywa nimske parametry.
Ahstadt–Behlingen
 
Cera wót Pśedłoga zeleznicowa cera
Cera pó kursowych knigłach (DB):415
Cerowe cysło:2835
Cerowa dłujkosć:14,8 km
Kólejowy wótstawk:1435 mm (Normalne kóleje)
Ypseltalbahn wót Ypselheima
0,0 Ahstadt Hbf Kóńcne dwórnišćo   283 m
Effviadukt (1077 m)
Ypseltalbahn do Cehfurta
3,2 Bk Ahstadt Ost 293 m
Jotbahn wót Cehfurta
4,1 Ahstadt-Zettheim twórowe dwórnišćo 324 m
Kahbergtunnel (328 m)
zum Pehfeldowego lětanišća  
7,2 Ahstadt-Wildpark až do lěta 1955
9,5 Ellheim Keilbahnhof 380 m
do Emmdorfa
11,0 Üst Ennsee
13,1 Emmlingen 422 m
wót Cehfurta
14,8 Ohchen 416 m
do Vauhofena
z lěta 1988 pśetergnjona
Behlingen 410 m
{| class="infobox bs"
{{ZC-głowa|Ahstadt–Behlingen}}
{{ZC-daty
| DE-KBS= 415
| STRECKENNR= 2835
| LÄNGE= 14,8
| SPURWEITE= 1435
| STRECKENKLASSE=
| STROMG=
| STROMW=
| STROMD=
| ZAHNSTANGE=
| NEIGUNGA=
| NEIGUNG=
| RADIUS=
| V-MAX=
| ZWEIGLEISIG=
| BILDPFAD_FOTO=
| PIXEL_FOTO=
| TEXT_FOTO=
| BILDPFAD_KARTE= Karte Darßbahn.png
| PIXEL_KARTE= 250px
| TEXT_KARTE=
}}
{{ZC-tabela}}
{{ZC|STR|||[[Zeleznicowa cera|Ypseltalbahn]] wót Ypselheima}}
{{ZC|BHF|0,0|[[Głowne dwórnišćo|Ahstadt Hbf]]|Kóńcne dwórnišćo {{ÖPNV Berlin|S1|13}}|283 m|Tu=STR}}
{{ZC|hSTRae|||Effviadukt (1077 m)}}
{{ZC|ABZgr|||[[Zeleznicowa cera|Ypseltalbahn]] do Cehfurta}}
{{ZC|BST|3,2|[[Blokowa stacija|Bk]] Ahstadt Ost||293 m}}
{{ZC|ABZg+r|||[[Zeleznicowa cera|Jotbahn]] wót Cehfurta}}
{{ZC|DST|4,1|Ahstadt-[[městny źěl|Zettheim]]|twórowe dwórnišćo|324 m|Tu=STR}}
{{ZC|TUNNEL1|||Kahbergtunnel (328 m)}}
{{ZC|ABZgl|||do [[lětanišćo|Pehfeldowego lětanišća]] {{ÖPNV Berlin|S1|13}}|}}
{{ZCn|HST|7,2|Ahstadt-Wildpark|až do lěta 1955}}
{{ZC|BHF|9,5|[[město|Ellheim]]|[[Keilbahnhof]]|380 m}}
{{ZC|ABZgr|||[[Zeleznicowa cera|do Emmdorfa]]}}
{{ZC|ÜST|11,0|[[Überleitstelle|Üst]] Ennsee}}
{{ZC|BHF|13,1|[[město|Emmlingen]]||422 m}}
{{ZC|ABZg+r|||[[Zeleznicowa cera|wót Cehfurta]]}}
{{ZC|BHF|14,8|[[město|Ohchen]]||416 m}}
{{ZC|xABZgl|||[[Zeleznicowa cera|do Vauhofena]]}}
{{ZCn|xSTR|||z lěta 1988 pśetergnjona}}
{{ZCn|xKBHFe||[[město|Behlingen]]||410 m}}
|}
|}

Pśikładowe wužyśe pokaza fiktiwnu ceru, pśi comž kórta z nastawka de:Darßbahn póchada. Pśedłoga ZC-daty pokaza nejmjeńša trěbne wopśimjeśe z pśidaśim wót cysła z kursowych knigłow, cerowe cysło, kólejowy wótstawk a cerowa dłujkosć. Pśi elektrificěrowanych cerach jo mimo togo pśidaśe napněśa notne.

Z toś tym pśikładom se ma teke wótkazowanje zwobrazowaś – dokulaž cera jo fiktiwna, wótkaze pokazuju na powšykne zapśijeśa kaž město, zeleznicowa cera atd. – pśi realnych cerach se maju jano konkretne města, cery atd. wótkazowaś.

{{ZC-daty}} wužywa serbske parametry, z wuwześim skrotconkow. Mimo togo schowanje tu funkcioněrujo.
Ahstadt–Behlingen
 
Cera wót Pśedłoga zeleznicowa cera
Cera pó kursowych knigłach (DB):415
Cerowe cysło:2835
Cerowa dłujkosć:14,8 km
Kólejowy wótstawk:1435 mm (Normalne kóleje)
Ypseltalbahn wót Ypselheima
0,0 Ahstadt Hbf Kóńcne dwórnišćo   283 m
Effviadukt (1077 m)
Ypseltalbahn do Cehfurta
3,2 Bk Ahstadt Ost 293 m
Jotbahn wót Cehfurta
4,1 Ahstadt-Zettheim twórowe dwórnišćo 324 m
Kahbergtunnel (328 m)
do Pehfeldoweho lětanišća  
7,2 Ahstadt-Wildpark až do lěta 1955
9,5 Ellheim Keilbahnhof 380 m
do Emmdorfa
11,0 Üst Ennsee
13,1 Emmlingen 422 m
wót Cehfurta
14,8 Ohchen 416 m
do Vauhofena
z lěta 1988 pśetergnjona
Behlingen 410 m
{| class="infobox collapsible bs"
{{ZC-głowa|Ahstadt–Behlingen}}
{{ZC-daty
| DE-KBS= 415
| cerowe cysło= 2835
| dłujkosć= 14,8
| kólejowy wótstawk= 1435
| cerowa klasa=
| milina-j=
| milina-m=
| milina-t=
| zubata žerź=
| chylenje-a=
| chylenje=
| radius=
| maks-spěšnosć=
| dwójokólejata=
| mě_fota=
| piksele_fota=
| tekst_fota=
| mě_kórty= Karte Darßbahn.png
| piksele_kórty= 250px
| tekst_kórty=
}}
{{ZC-tabela}}
{{ZC|STR|||[[Zeleznicowa cera|Ypseltalbahn]] wót Ypselheima}}
{{ZC|BHF|0,0|[[Głowne dwórnišćo|Ahstadt Hbf]]|Kóńcne dwórnišćo {{ÖPNV Berlin|S1|13}}|283 m|Tu=STR}}
{{ZC|hSTRae|||Effviadukt (1077 m)}}
{{ZC|ABZgr|||[[Zeleznicowa cera|Ypseltalbahn]] do Cehfurta}}
{{ZC|BST|3,2|[[Blokowa stacija|Bk]] Ahstadt Ost||293 m}}
{{ZC|ABZg+r|||[[Zeleznicowa cera|Jotbahn]] wót Cehfurta}}
{{ZC|DST|4,1|Ahstadt-[[městny źěl|Zettheim]]|twórowe dwórnišćo|324 m|Tu=STR}}
{{ZC|TUNNEL1|||Kahbergtunnel (328 m)}}
{{ZC|ABZgl|||do [[lětanišćo|Pehfeldoweho lětanišća]] {{ÖPNV Berlin|S1|13}}|}}
{{ZCn|HST|7,2|Ahstadt-Wildpark|až do lěta 1955}}
{{ZC|BHF|9,5|[[město|Ellheim]]|[[Keilbahnhof]]|380 m}}
{{ZC|ABZgr|||[[Zeleznicowa cera|do Emmdorfa]]}}
{{ZC|ÜST|11,0|[[Überleitstelle|Üst]] Ennsee}}
{{ZC|BHF|13,1|[[město|Emmlingen]]||422 m}}
{{ZC|ABZg+r|||[[Zeleznicowa cera|wót Cehfurta]]}}
{{ZC|BHF|14,8|[[město|Ohchen]]||416 m}}
{{ZC|xABZgl|||[[Zeleznicowa cera|do Vauhofena]]}}
{{ZCn|xSTR|||z lěta 1988 pśetergnjona}}
{{ZCn|xKBHFe||[[město|Behlingen]]||410 m}}
|}
|}


Wobšyrne listowanje se namaka pód směrnicami.
 • Jolic eksistěrujo nastawk wó dwórnišću, by se tós ten wótkazowaś měł, howacej město.
 • Wěcejrazowe wótkaze na samske město abo samsku ceru se wobijaj, nanejmjenjej pótom, jolic wónej direktnje jaden pód drugim stojtej.
 • Móžoš pśi wótbocnikach dalšne nastawki cerow spomnjeś, na kótarychž cerach we wósobowem wobchaźe se móžo pśestupowaś.
 • Teke pśi klinowych dwórnišćach wótbocniki by se tak zwobrazowaś měli, ako by cery w dwórnišću pśišli gromadu, aby móžnosć pśestupowanja jasna bywała. Tu móžoš w pśipisku „klinowe dwórnišćo“ zapisaś, aby ekspertow jasnje cyniło, až to jo znate.
 • Na zachopjeńku a kóńcu cerow by se pókšacowańske cery z STR pśidaś měli, joli až eksistěruju.
 • Pśi wótbocnikach a pókšacowanja w jězdnem směrje „cera do X“ formulěruj, pśi napśeśiwnem směrje „cera wót X“.

Pokazka za wuwijarjow

wobźěłaś

Swójske symbole

wobźěłaś

W 95 % padow by z górjejce wopisanymi symbolami wuńć měło. Jolic mysliš, až musyš na kuždy pad swójski symbol naceriś, da pšosym glědaj slědujuce dypki:

 • W Commons-kategoriji Icons for railway descriptions a jeje pódkategorijach glědaj, lěc juž jo taki symbol.
 • SVG-format
 • symetriski k „głownej cerje“, kótaraž pśi standardowych symbolach 20 % cełkowneje wobrazoweje šyrokosći zabjerjo.
 • Wuměra idealnje dośěgnu 500 × 500 gódnotow.
 • Barwy (hex-RGB): #be2d2c za eksistěrujuce, #d77f7e za něgajšne zeleznicowe kóleje.
 • Mjenjowe konwencije (glědaj póddypk směrnicow)

Testowa cera

wobźěłaś

Na testowej cerje de:Wikipedia Diskussion:Formatvorlage Bahnstrecke/BS Test se mógu nowe symbole bźez tšacha wuprobowaś . (Glědaj: Tam groni se uniwersalna pśedłoga KBSv město BS.)

Glědaj teke

wobźěłaś